ความเห็น


สรุปโดยทีมงานวิชาการ ChiraAcademy

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

…………………………………………………………

พิธีเปิด

กล่าวรายงาน

โดย นายประสิทธิ์ปิ่มบุญผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ที่เคารพอย่างสูง

ผมนายประสิทธิ์ปิ่มบุญ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยในนามของผู้จัดประชุม ขอกราบขอบพระคุณท่านที่กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในวันนี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและเผยแพร่แนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาในระดับประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมใหทุนมนุษย์ในด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างศักยภาพการบริหารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการในกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

หลักสูตรการประชุมในครั้งนี้ กำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬากับแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสู่อาเซียน / กลยุทธ์การตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่อาเซียน / และการแบ่งกลุ่มอภิปรายการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและกีฬาสู่อาเซียน / รวมทั้งการทัศนศึกษาและดูงานกรณีศึกษา ณ ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย และชุมชนบ้านนาต้นจั่น

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา แบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในวันนี้ ขอกราบเรียนเชิญ

กล่าวเปิด

โดยนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุโขทัยยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับและดูแลผู้มาเยี่ยมเยือน จากที่เห็นในกำหนดการทั้ง 3 วันนั้นดีมาก เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุย และเสียดายที่ไม่ได้มาร่วมงานได้ตลอด

โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่าย ทั้ง 4 ภาคส่วนประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคภาควิชาการ และภาคชุมชน คือส่วนประกอบสำคัญของความสำเร็จตรงนี้ สุโขทัยเป็นเมืองมรดกโลก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ประทับใจ รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า ซึ่งทั้ง 4 ส่วนอยู่ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราจะเน้นในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกับศรีสัชนาลัยจะเชื่อมโยงไปกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างไร และจะเชื่อมโยงไปเมืองมรดกโลกที่หลวงพระบางด้วยจะทำอย่างไร อย่างบางกอกแอร์เวย์อยากทำไฟล์ทบินจากสุโขทัยไปหลวงพระบาง ซึ่งถ้าทำได้จริงจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางมรดกโลกได้ดีมาก

การพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืน เราไม่สามารถพัฒนาแค่การท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ต้องใช้การสร้างความประทับใจ ผ่านการให้บริการ การตั้งราคา และการดูแลสถานที่ เพราะเราเป็นองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จังหวัดสุโขทัยมีส่วนในการพัฒนาสุโขทัยเอง ในส่วนของโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น มี อบต. เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล ทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสุโขทัย องค์กรไหนจะมีส่วนร่วมมากน้อย ขึ้นอยู่กับบทบาทของแต่ละภาคส่วนอาทิ การสร้างความประทับใจ การดูแลบ้านเมืองให้สะอาด การส่งเสริมรายได้ และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ในเขตเมืองได้มีการจัดการเรื่องบทบาทของแต่ละภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ผู้ประกอบการ รถจักรยานเช่า ร้านอาหาร ฯลฯ ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

การเชื่อมโยงสาขาด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเข้าด้วยกัน โครงสร้างด้านทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากร ทำอย่างไรจึงเอาการท่องเที่ยวไปเติมรายได้ให้คนสุโขทัย สิ่งนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องศึกษา เราต้องพยายามเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สาขาบริการ โรงแรม ขนส่ง พาณิชยกรรม ทุกสาขาจะเป็นส่วนเติมเต็มทางการท่องเที่ยว เราต้องดึงหลายสาขามาให้คนส่วนใหญ่ การส่งเสริมไปในแต่ละด้านใดด้านหนึ่งคงไม่ได้ประโยชน์ จึงต้องสร้างให้ทุกด้านได้ประโยชน์รวมกัน

วันนี้นอกจากความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ส่วนราชการพยายามสร้างโครงข่ายอำนวยความสะดวกหลาย ๆ เรื่อง สร้างให้การท่องเที่ยวมีประโยชน์อย่างช้า ๆ อยากให้ดึงความร่วมมือในการสร้างการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ภูหลวง ถึงหลวงพระบาง ความเป็นถนน 4 เลนนั้นไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว ยังมีในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างความประทับใจได้ ซึ่งสามารถดูแลในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งบพัฒนาจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การพัฒนาด้านจิตใจ การบริการและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ

การพัฒนาภาษา ทำอย่างไรเราถึงรู้ถึง 10 ภาษาได้ ภาษาอังกฤษอาจใช้เป็นภาษากลาง แต่ถ้าเราอยากได้เปรียบจะทำอย่างไร ครูสอนภาษาไทยได้รับเกียรติหรือไม่ครูจากประเทศในอาเซียนมีโอกาสเข้ามาสอนเด็กหรือเยาวชนบ้านเราหรือไม่ ควรมีการแลกเปลี่ยนที่จะต้องพัฒนาไปสู่อาเซียน

เมื่อพูดถึงสุโขทัยอยากให้นักท่องเที่ยวนึกถึงก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ทองสุโขทัย สังคโลก เป็นต้น การสร้างสุโขทัยเป็นแบรนด์ให้เกิดขึ้น อย่างคุณวิวัฒน์เจ้าของโรงแรมเทรเชอร์ ฯ สุโขทัย เน้นการสร้าง Brand AEC ในนามหอการค้า

เรื่องอาหารที่สุโขทัยเด่นมาก พบว่าเวลาไปที่จังหวัดอื่นยังมีไส้กรอกสุโขทัย ไปที่เชียงรายมีข้าวแกงสุโขทัย สุวรรณภูมิมีผัดไทยสุโขทัย สรุปคือชื่อสุโขทัยสามารถขายได้ด้วยตนเอง แต่จะทำอย่างไรถึงติดตรา ติดใจแบรนด์ ในอนาคต

อยากให้ท่านที่มาจาก 8 จังหวัด ได้ไปลงในพื้นที่สุโขทัยด้วย วันนี้ทองสุโขทัยน่าสนใจ ลดลงเหลือ 18,000 บาท อาจซื้อติดมือไป และอาจได้กำไรต่อมา

ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย มีถั่วลิสง ถั่วฝักยาว ถ้าแท้ ๆ จะมีหนังหมู อยากให้ท่านที่มาจาก 7 จังหวัดได้เห็นตรงนี้ด้วย

สุดท้ายขอขอบคุณที่ให้เกียรติจัดงานที่สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อยากให้มีคนมาเที่ยวที่สุโขทัยมากขึ้นจะได้เอาเงินมาช่วยพัฒนาเมืองเก่า ราชธานีแห่งแรกของไทยให้ยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณผู้จัดโครงการฯ และคิดว่ากิจกรรมวันนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศ สู่ภาพรวมในอนาคตต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี