ความเห็น 2984159

รายวิชาศึกษาทั่วไป : มนุษย์กับการเรียนรู้ _๐๓ "เรียนรู้ตลอดชีวิต"

เขียนเมื่อ 

All roads go to การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง but where does การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง go?

Shouldn't leaning feed on learning and keep on like a wheel turns around its axis and moves forward? May we have more "evolutionary" education thinking, please?