ความเห็น 2937821

องค์ประกอบศิลป์ ( Composition ) คือ?

ัีีุั
IP: xxx.4.214.140
เขียนเมื่อ 

พรุีค/ตีตีตจร่จระรรคร

รกึ่รยรัเรษไนรยน/นรไายสยนสยสยนสยะ

นเานรา่นานดาันาี