ความเห็น 2818773

สกัดความรู้จากโครงการ "สรอ. ขอความรู้" ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

buncha kiat
IP: xxx.206.234.214
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความเห็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  ถ้ากล่าวลอยๆว่าให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ใครๆก็พูดได้และพูดกันมามาก แต่ควรจะให้ลึกลงอีกหน่อยเช่น

การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้เน้นการพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  ตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ด้านความดีงามของจิตใจ  แสดงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกันทั้งในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน แสดงความรักความเมตตากรุณา ยินดีกับบุคคลอื่นอย่างจริงใจ รู้จักขอโทษและให้อภัยเมื่อเกิดความบกพร่อง

  2. ด้านความแข็งแกร่งของจิตใจ  ควรมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อทุกการกระทำของตน ซื่อสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร อดออม อดทนและอดกลั้น ปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสังคมได้อย่างไม่เสื่อมเสียทางจริยธรรม ครองตนอย่างมีวิจารณญาณเหมาะสมตามอัตภาพ สำนึกในคุณค่าของตนเอง ของครอบครัว ของสถาบันและของประเทศชาติแล้วไม่กระทำการใดๆให้ตน ครอบครัว สถาบัน และประเทศเสียหาย  (เรื่อง คอรัปชั่นอยู่ข้อนี้ครับ)

3. ด้านความสงบของจิตใจ  รู้จักทำใจยอมรับความจริง เข้าใจเหตุ-ผล รู้แพ้รู้ชนะ ไม่ซ้ำเติมตนเองและคนอื่น 
ไม่โทษคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อม พึ่งตนเองเป็น คิดสร้างความสุขได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่น  วางเป้าหมายชีวิตอย่างมีสติและมีสุข  เรียนรู้โลก เข้าใจโลกแต่ไม่หลงโลก