ความเห็น 2679664

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เขียนเมื่อ 

ระดมสมองช่วยกันเล่าประสบการณ์การเป็นทันตแพทย์ พยาบาล ทันตาภิบาล ทีมสหสาขาวิทยาการ กลุ่มชายขอบ ที่ชอบทำอะไรแหวก ๆ แปลก ๆ แตกต่างจากความคิดส่วนใหญ่ของทันตแพทย์ประเทศไทย (ชื่อเล่น...พวกผีบ้า) .. ขอร่วมเป็นกลุ่ม "Mad ghost" ด้วยคนนะค่ะ :)