ความเห็น


ถ้าใช้แหล่งที่อยู่เป็นเกณฑ์ในการจำแนก สามารถจำแนกประเภทของระบบนิเวศอย่างกว้างๆ ได้ 2 ประเภท คือ ระบบนิเวศบนบก และ ระบบนิเวศในน้ำ โครงสร้างของระบบนิเวศ (ecosystem structure) ประกอบด้วยส่วนที่มีชีวิตและส่วนที่ไม่มีชีวิต ส่วนที่มีชีวิต ได้แก่ พืชและสัตว์ ซึ่งจัดแบ่งตามลำดับขั้นในการบริโภค (trophic level) ได้ 3 ระดับ คือ - ผู้ผลิต (producers) - ผู้บริโภค (consumers) - ผู้ย่อยสลาย (decomposers) ส่วนที่ไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ - อนินทรียสาร เช่น คาร์บอน (C) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) น้ำ (H2O) และออกซิเจน (O) เป็นต้น - อินทรียสาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เป็นต้น - สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-เบส ความขุ่น เป็นต้น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเวศ อาจแบ่งเป็นปัจจัยใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 1. ปัจจัยทางกายภาพ คือ สภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ - สภาพของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น หรือกระแสลม ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีลักษณะเฉพาะ - สภาพดินและน้ำ สภาพดินที่เป็นกรด-เบสที่แตกต่างกันทำให้พืชมีความแตกต่างกันไป ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้บริโภคมีความแตกต่างกันด้วย 2. ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต โดยแต่ละชนิดก็จะมีความสัมพันธ์ต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันมีอยู่หลากหลายรูปแบบดังนี้ - ภาวะพึ่งพากัน (mutualism) - ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (protocooperation) - ภาวะเกื้อกูลกันหรือภาวะอิงอาศัย (commensalism) - ภาวะล่าเหยื่อ (predation) - ภาวะมีปรสิต (parasitism) - ภาวะการแข่งขันกัน (competition) -ภาวะเป็นกลาง (neutralism)

อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก : http://www.maceducation.com/e-knowledge/2432209100/04.htm ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ ^_^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี