ความเห็น


#

# /etc/fstab

# Created by anaconda on Mon Feb 6 12:25:38 2012

#

# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'

# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

#

/dev/mapper/vg_masongsc-lv_root / ext4 defaults 1 1

UUID=82f83ee3-6fc4-429a-b0fb-d1eb3a5bf9aa /boot ext4 defaults 1 2

/dev/mapper/vg_masongsc-lv_home /home ext4 defaults 1 2

/dev/mapper/vg_masongsc-lv_swap swap swap defaults 0 0

tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0

devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0

sysfs /sys sysfs defaults 0 0

proc /proc proc defaults 0 0

/dev/sdc1 /var/www/html/obeclms/lms ntfs-3g auto,iocharset=utf8,uid=1000,gid=0,rw,nouser 0 0 (เพิ่มเติมเข้ามา)

ฮาร์ดดิส ของผมมันโชว์แบบนี้ครับ

Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x000bbee7

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/sdc1 1 121601 976760001 7 HPFS/NTFS

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี