ความเห็น 2523621

สรุปบทเรียนเขียนบล็อกในรอบ 1 เดือน

เขียนเมื่อ 

  krugui  คะ
ผลลัพท์ ในการเขียนบล็อก คงไม่ใช่จำนวนตัวเลข

แต่อยู่ที่การได้รู้จักกัลยาณมิตร

ได้เรียนรู้วิธีคิด ของคนที่ประสบความสำเร็จ ความสุขในชีวิต

อย่างบันทึกของครูเป็นต้นคะ