ความเห็น 2428507

วันคล้ายวันเกิดชาว กศน.อยุธยา ชื่อว่า ประเสริฐ สาระถิน

         รายงานจำนวนนักศึกษา

  ระหว่างวันที่  ๑ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๔

ของ กศน.ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง

  ๑.  นักศึกษาเก่า  หลักสูตร ๕๑ (นำร่อง)

       -  ม.ต้น     จำนวน    ๓  คน

       -  ม.ปลาย  จำนวน  ๑๑  คน

             รวม    จำนวน  ๑๔  คน

  ๒.  นักศึกษาเก่า  หลักสูตร   ๕๑  (ทั่วประเทศ)

      -  ประถม    จำนวน     ๑  คน

      -  ม.ต้น      จำนวน    ๘  คน

      -  ม.ปลาย  จำนวน  ๒๘  คน

             รวม    จำนวน  ๓๗  คน

  ๓.  นักศึกษาใหม่  หลักสูตร  ๕๑  (ทั่วประเทศ)

     -  ประถม     จำนวน     ๒  คน

     -  ม.ต้น       จำนวน     ๖  คน

     -  ม.ปลาย    จำนวน  ๑๙  คน

             รวม    จำนวน  ๒๗  คน

รวมยอดนักศึกษาทั้งสิน  จำนวน  ๗๘  คน