ความเห็น 2390685

แนวทางการปฏิบัติ ทะเบียนมูลนิธิ

ละเอียด สกุลรัตน์
IP: xxx.28.66.23
เขียนเมื่อ 

ขอความรู้เกี่ยวกับวาระของกรรมการมูลนิธิ  ดังนี้

 ข้อบังคับมิได้กำหนดว่ากรณีที่จดทะเบียนเพิ่มกรรมการกรณีกรรมการชุดเดิมยังไม่หมดวาระ    การนับวาระของกรรมการที่เพิ่มนั้นมีเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการชุดเดิมนั้นหรือมีวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ (กรรมการชุดเดิมตั้งไว้ไม่ถึงจำนวนสูงสุด จึงตั้งเพิ่มอีก แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ)  หรือกรรมการที่ปรากฏตามเอกสาร มน.4 ฉบับใหม่นั้นนับวาระใหม่ทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ  มูลนิธิชุดปัจจุบันมีวาระ 2 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2553  แต่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มกรรมการและได้รับการอนุญาต ตามเอกสาร มน.4 รายชื่อของกรรมการตามการจดทะเบียนใหม่คือ กก.เดิม (ที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคม 2553) + กรรมการที่จดทะเบียนเพิ่ม)  โดยในตอนท้ายของเอกสาร มน.4 เขียนเพียงว่าให้ไว้ ณ วันที่.......กันยายน 2553  กรรมการมีความเห็นแตกต่างกันส่วนหนึ่งว่านับหนึ่งใหม่ตามเอกสาร มน.4 ฉบับใหม่  อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าหมดวาระในเดือนธันวาคม 2553  ตาม มน.4 เก่า