ความเห็น 223814

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
ไม่มีรูป
สุพจน์

นิรนฺตรเมว หิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ ทิฏฺฐธมฺมํ วิปสฺสามีติ นิทฺทํ โอกฺกมนฺโต มนสิกโรมิ

อามนฺตา