ความเห็น 223782

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

สุพจน์
IP: xxx.7.141.188
เขียนเมื่อ 
อาม   ภนฺเต   ตุมฺเห  ปน