ความเห็น 220896

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
P

ท่านเลขาฯ ก้าวพ้นระดับนั้นมานานแล้ว...............

เจริญพร