ความเห็น 220420

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
P

ประเด็นนี้ท่านเลขาฯ พลาด..

เคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าพระอริยะเจ้าหลายองค์ก็สูบบุหรี่

ท่านเลขาและอาตมาเป็นคนธรรมดา มิใช่พระอริยะ เรารู้ประเด็นนี้ไม่ได้....

ที่ว่ารูปนั้นเป็นอริยะ รูปนี้เป็นอารยะ ...นั่น เราโมเม หรือบางกลุ่มเชียร์ ยกขึ้นหิ้ง สร้าง หรือ make ขึ้นมาเท่านั้น...

ดังนั้น เรารู้ไม่ได้ ...เพียงแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นว่า พระอริยเจ้ามีจริงหรือไม่ และตอนนี้ยังคงมีอยู่อีกหรือไม่...

ส่วนตัว อาตมาเชื่อว่ามีจริง และยังเชื่อว่า แม้ตอนนี้ พระอริยเจ้าก็ยังคงมีอยู่... เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้น...

เจริญพร