ความเห็น 218912

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
  • แปลกแต่จริงพระคุณเจ้าท่านเล่าและสอนภาษาบาลีในบล็อกได้ 
  • สนุก และได้ความรู้ด้วย
  • กราบนมัสการขอบพระคุณค่ะ