ความเห็น 2103455

ที่มาของวิชชาธรรมกาย สืบค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์

กวี ธมฺมกวิอุบาสก
IP: xxx.77.143.214
เขียนเมื่อ 

ผมได้รับคำสอนเรื่องพระธรรมกาย จากครูบาอาจารย์สายครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง ที่ชาวพุทธทราบนามพระมหาเถรรูปนี้ดี

ครูบาเจ้าพระครูสุคันธศีล วัดสวนดอก เชียงใหม่สอนไว้ว่า "พระพุทธเจ้ามีพระองค์ ๒ แบบ คือ ร่างกายมนุษย์ ที่ได้มาแต่ครรภ์พระมารดา ดำรงอยู่ตลอดมาถึงวันที่สิ้นกิเลสอาสวะอนุสัยแล้ว ในวันตรัสรู้ ณ โพธิมณฑล เดือนเพ็ญวิสาขมาส เป็นร่างกายพระตถาคตเจ้าที่เป็นมนุษย์ ร่างกายมนุษย์ของพระพุทธองค์ ยังมีรูปร่างตั้งอยู่ในสามัญญลักษณะ คือ อนิจฺจตา -ทุกฺขตา และอนตฺตา นี้ คือ ร่างกายแบบที่หนึ่ง ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อ ส่วนพระพุทธองค์แบบที่สองเกิดจากโพธิครรภ์ คือ เป็นพระธรรมมีรูปกายดวงผ่องใส มีรัสมีรวมแสงซ้อนอยู่ ภายในร่างกายของมนุษย์ รูปกายนี้เป็นส่วนบริสุทธิ์ผ่องใสหมดจดยิ่ง เป็นรูปกายของพระนิพพานธาตุ พระพุทธองค์รูปกายนี้ พ้นจากสภาพสามัญญลักษณะ คือ เป็น นิจจตา-บรมสุขและเป็นอัตตา ครั้นพระพุทธเจ้าในร่างกายมนุษย์เกิดแต่ครรภ์พระมารดา เสด็จดับขันธปรินิพพาน ส่วนร่างกายมนุษย์รับการถวายพระเพลิง เหลือแต่ที่เป็นเถ่าถานและพระบรมสารีริกธาตุ(กระดูก) แต่กายที่สองเกิดจากโพธิครรภ์นั้น เป็นนิพพานธาตุ สถิตในเมืองนิพพานเรียกว่า พระธรรมกาย กายนี้ คือ ดวงแสงผ่องใส ธรรมะ คือ นิพพานธาตุ รวมกันเป็นธรรมกาย ได้แก่ ดวงแสงผ่องใสแห่งธรรมของนิพพานธาตุ" ผมคิดเห็นว่า ใกล้เคียงกับที่คุณอธิบายไว้ตรงนี้ คุณคิดเห็นประการใด