ความเห็น 20777

ชีวิตกับความสุข

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
สุขแบบที่สองก็เพียงพอแล้วค่ะ
มองความสุขว่าอยู่ที่การควบคุมใจไม่
ให้ฟุ้งซ่านลุ่มหลงไปกับสิ่งไร้สาระ   แต่จะให้ความสำคัญกับความกตัญญูกตเวที ความ
รักความเมตตา เอื้ออาทรต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ   แสวงหาวัตถุแต่ไม่ลุ่มหลงวัตถุ  ใช้
วัตถุเพื่ออำนวยประโยชน์ตนและเอื้อเฟื้อผู้อื่นให้ได้พ้นความทุกข์ยากต่างๆ    เห็นสุข
จากการให้ มีค่ากว่าการรับ
  
แค่นี้โลกก็มีแต่สันติสุขแล้วค่ะ