ความเห็น 181168

วันสำคัญทางพุทธศาสนา "มาฆบูชา"

องอาจ บุญรักษ์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตแก้ไขลักษณะนามของพระสงฆ์จาก ๑๒๕๐รูป เป็น ๑๒๕๐ องค์เพราะ พระที่บรรลุพระอรหันต์แล้ว ต้องใช้ลักษณะนามว่าองค์   ศาสนาพุทธถือว่าทำบุญกับพระอรหันต์เพียง ๑ องค์ก็ครบองค์แห่งสงฆ์แล้ว  แต่ถ้าพระสงฆ์ทั่วไป ต้องอย่างน้อย ๔ รูป ถึงจะครบ เป็นสงฆ์ ๑ องค์ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติน่าจะแก้ไข ให้ถูกต้อง และแจ้งให้ทราบทั่วกันเพราะตำรับตำราที่ใช้สอนในโรงเรียน ใช้ ๑๒๕๐ รูป ซึ่งผิด เสียแรงเป็นที่ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองเป็นชาวพุทธ แต่ความร้เบ้องต้นง่ายๆแค่นี้ ก็ไม่มีใครรู้กัน....ติเพื่อก่อจ้า