ความเห็น 154368

ปรัชญามงคลสูตร ๓ : เริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่

เขียนเมื่อ 

โยมขำ

การเกิดหลังวัด พ่อเป็นมัคนายก...ถิ่นอันสมควร...ประเด็นนี้ถูกต้อง..

บวชที่วัดนั้น ก็เห็นแต่พระมิควรกราบไหว้..ไม่น่าเป็นถิ่นสมควร...ประเด็นที่ถูกครึ่งหนึ่ง เพราะ ถิ่นอันสมควรประสงค์เอาถิ่นที่มีสัตบุรุษแนะนำเราได้ เมื่อไม่มีสัตบุรุษก็แสดงว่าถิ่นอันไม่สมคร...นี้ประเด็นที่ถูก

เกิดหลังวัด พ่อก็เป็นมัคนายก ...น่าจะได้ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการพิเคราะห์ แยกแยะ ...ซึ่งประเด็นนี้ ขาดการดำรงตนไว้ชอบตั้งแต่เด็กๆ เป็นต้น แสดงว่าบุญบารมีในด้านนี้ที่กระทำไว้ในปางก่อนยังน้อย...

ธรรมะ ต้องศึกษาครบถ้ายกระบวนความ ซึ่งเรามักจะ ฟันธง ก่อนวินิจฉัย ...

ส่วนประเด็นที่เหลือ ค่อยติตตามตอนต่อๆ ไป เพราะยังไม่ถึง..

เจริญพร