ความเห็น 1391884

ฟิสิกส์เบื้องหลัง 'ภาพวงกลมจตุคามฯ'

สมชาย
IP: xxx.172.176.199
เขียนเมื่อ 

สวัดีครับ อาจารย์บัญชา

มุมคืดของผมเอง ผมคิดกับ ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้น ว่า เป็น ปรากฏการณ์ ที่ พิเศษ คือ หมายถึง เกิดขึ้นได้ จาก สิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้ ที่ ไม่ได้เกิด แบบประจํา แต่ พบได้ (ไม่ใช่ไม่อาจพบได้ ก็ต่อเมื่อ มี สาเหตุ ที่ทําให้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้ ครบ สําหรับ ปรากฏการณ์ เช่นนี้ ) เช่น ฝนดาวตก ฯลฯ

มุมคิด ของ ผม มึ สมมุติฐาน ที่เป็นไปได้ใหมครับ อาจารย์

ขอขอบตุณเวที่แห่งปัญญา