ความเห็น 11497

ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาเอกชน

พรรณราย
IP: xxx.136.75.148
เขียนเมื่อ 
ดิฉันคิดว่าการจัดการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนควรให้ความสนใจเรื่อง"คุณภาพของผู้เรียน"เป็นอันดับแรก ส่วนความเป็นเลิศที่จะตามมานั่นหมายถึงการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับทั้งระดับชุมชนและระดับสากล