ความเห็น 1121782

ศ. ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ถก KM กับ สมศ. (1)

นางสาวธนิตฐา สันโดษ
IP: xxx.25.87.128
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์สมหวัง

ดิฉันนางสาวธนิตฐา สันโดษ ผู้จัดการศูนย์สถิติและวิจัยซึ่งมีหน้าที่รวบรวมวิทยากรที่มีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้วิชาสถิตและวิจัยให้กับ นักวิชาการ นักวิจัยและครู อาจารย์ นักศึกษา ที่ต้องการทำวิจัย หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสถิติและวิจัย

มึความประสงค์จะจัดโครงการฝึกอบรม"การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน" ซึ่งได้ทราบว่าอาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพงานวิจัยและผลงานวิชาการต่าง ๆ ของหลายหน่วยงาน จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์เป็นวิยากร หลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมบอลรูม บี โรงแรมมารวยการ์เด้น จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในเวลา 9.00-16.30 น. เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักวิชาการ ครูอาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึหอบรมกับศูนย์สถิตและวิจัย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งโครงการให้ทางอีเมล์หรือ แฟกซ์ 02-579-8745 จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวธนิตฐา สันโดษ

08-6549-9941,0-2579-8343