ความเห็น 1097628

ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวถึงพลังของความเป็นมนุษย์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีอาจารย์

การให้ความดูแลช่วยเหลือด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

เป็นพลังอำนาจให้เขาพ้นภาวะวิกฤตได้ ค่ะ