ความเห็น 1085070

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ดร.ธารทิพย์ แก้วเหลี่ยม

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญ ปัจจุบัน เป็นเรื่องที่นิยม แต่สังคมไทยพร้อมรับหรือยัง