อนุทินล่าสุด


คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

กิจกรรมพิเศษ บุคคลต้นแบบแห่งการเรียนรู้ โดย ดร.วีระเดช มณีนพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

OBEC awards ระดับชาติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

คณะเตรียมรับการตรวจเยี่ยม จาก สพฐความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

รับการตรวจเยี่ยมจากท่าน ดร.ระพีภรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ทีมนวัตกรความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

การอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ โดย ดร.วีระเดช มณีนพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.วีระเดช มณีนพ นิเทศภายใน ติดตามการจัดการเรียนการสอนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

รางวัลผู้นำเสนองานวิจัย ยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการ นนทรีอีสานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.วีระเดช มณีนพ รับรางวัลเสมาพิทักษ์ และเข็มเชิดชูเกียรติ จากท่านศึกษาธิการจังหวัดเลยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.วีระเดช มณีนพ รับรางวัลเสมา ปปส.ดีเด่น ระดับเพชร ระดับประเทศความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.วีระเดช มณีนพ บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและออกแบบนวัตกรรมในสถานศึกษาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

โรงเรียนในยุค Meta-verse สถานศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยน จากโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาไปยังโรงเรียนนวัตกรรมที่พร้อมด้วยเครื่องมือแบบ EduTech แต่ท่ามกลางกระแสของ VUCA world ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดและเข้าใกล้โลกในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น องค์กรที่จัดการศึกษาจะต้องมีรูปแบบที่เท่าทันและแตกต่าง เพื่อให้การศึกษาได้แข่งขันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เราจะเห็นได้ว่าขณะนี้องค์กรหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยผนวกเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ และปรากฎเห็นได้ชัดเจนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เข้ามามีบทบาทในการให้มนุษยชาติก้าวข้ามข้อจำกัดหลายๆอย่าง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก องค์กรทางการศึกษาหลายแห่งจัดหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ที่เน้นความสะดวกแบบเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และยังสามารถใช้เวลาปกติทำงาน และเมื่อมีเวลาก็เข้าไปเรียนเก็บชั่วโมงหรือส่งภาระงาน ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการรอบรมเกิดทักษะในการสืบเสาะ แสวงหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย ท่ามกลางคลังความรู้ที่มหาศาลในโลกอินเตอร์เน็ต ในอนาคตอันใกล้สถานศึกษาที่มีความพร้อมอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใช้แพลตฟอร์ม แบบใหม่ที่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน แต่สามารถเรียนได้หลากหลาย ตามความชอบและความถนัด คุณครูจะต้องเป็นครูนวัตกร ออกแบบแนะนำกระบวนการในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองจริงได้แม้จะอยู่ในบ้าน หรือทุกที่ อาจจะต้องมี EduTech center เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น โรงเรียนจึงอาจเป็นมากกว่าสถานศึกษา เป็นโรงเรียนอนาคต โรงเรียนดิจิทัล โรงเรียนไร้ขอบเขตแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนในอนาคตอาจจะไร้เงา คือ อยู่บนอินเตอร์เน็ต สามารถเลือกหลักสูตรเลือกอาจารย์ผู้สอนได้ตรงกับความต้องการตอบโจทย์ผู้เรียนได้มาก และท้าทายต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และโลกการศึกษาก็จะเชื่อมโยงไปยังทุกโลกที่เกิดขึ้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

นายวีระเดช มณีนพ รับรางวัลชนะเลิศ OBEC Awards ระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.วีระเดช มณีนพ นำเสนอ รูปแบบการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนครความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.วีระเดช มณีนพ บรรยายเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารสถานศึกษาฯ วิทยาเขตหนองคายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.วีระเดช มณีนพ การฝึกวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา เทคนิคการสังเกตงาน การเก็บข้อมูลและการรายงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.วีระเดช มณีนพ นำเสนอ รูปแบบการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนครความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

นายวีระเดช มณีนพ รับโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศ OBEC Awards ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงครม และดร.วีระเดช มณีนพ นำเสนองานวิจัยระดับชาติ โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติThe 6th International Conference on Education (ICE 2019) and The 15th National Conference“Creative Paradigms towards Internationalizing Education” (กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนำเสนอ รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งได้รับคำชื่นชมและผู้เข้าร่วมสนใจเป็นอย่างมากความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

กลไกการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย PARWITEความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

TCAP modelรูปแบบการส่งเสริม กิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษา โดยการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นฐานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Modelความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

คู๋มือการใช้นวัตกรรม TCAPความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

นำเสนอ OBEC AWARDS ด้านเทคโนโลยีและวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรม TCAPความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
คุณครูวีระเดช
เขียนเมื่อ

ชื่องานวิจัย รูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นฐานชื่อผู้ศึกษา นายวีระเดช มณีนพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท