อนุทิน 163693 - คุณครูวีระเดช

ชื่องานวิจัย รูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย

     ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
     ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นฐาน

ชื่อผู้ศึกษา นายวีระเดช มณีนพความเห็น (0)