TC

TC
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Usernametcharoensub
สมาชิกเลขที่125114
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

  การศึกษา             

- กำลังศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(สาขาการจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา) ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 - มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก   

- มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  

 


 

  ประสบการณ์ชีวิตและกิจกรรม                    

- นักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange student) โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประธานชุมนุมเก่ง ดี มีความสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

- หัวหน้าหอพักผกากรอง(ตึก ๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๔

- สารวัตรนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

- นิสิตทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

- วิทยาร่วมค่ายภาษาอังกฤษและค่ายวิชาการ