อนุทินล่าสุด


สถิตย์
เขียนเมื่อ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย  รุ่นที่  6  ด้านศิลปกรรม(การแสดงหนังตะลุง)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สถิตย์
เขียนเมื่อ

ชื่อ-สกุล            นายสถิตย์   ทองวิจิตร

วัน/เดือน/ปีเกิด   22 กันยายน 2497

ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ.2510  ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) โรงเรียนวัดรัตนาราม
  พ.ศ.2513  ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนปากพนังประถมศึกษาตอนปลาย
  พ.ศ.2516  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนปากพนัง
  พ.ศ.2518  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นต้น (ป.กศ.ต้น) วิทยาลัยครู นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2519  พิเศษครูมัธยม (พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเอง
  พ.ศ.2526  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2546  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

ทุนการวิจัย
   ทุนวิจัย (วิทยานิพนธ์) ระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการวิจัยวรรณกรรมและพฤติกรรม เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์

ปัจจุบัน
   รับราชการครูตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหมน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ประวัติการรับราชการ
    ๒มิ.ย.๒๕๑๘ รับราชการเป็นครูจัตวาโรงเรียนวัดคันธมาลี อำเภอร่อนพิบูลย์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เลื่อนและเปลี่ยนชื่อคำแหน่งเป็น ครู ๒

    ๔พ.ค.๒๕๒๐ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ๒ระดับ ๒โรงเรียนบ้านบางหลวง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  สังกัดเดิม

     ๑๖พ.ค.๒๕๒๑ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และในปีเดียวกันนั้นทางราชการได้ปรับระบบการบริหารการศึกษา ให้โอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจัดหวัดไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)

      ๑ก.ค.๒๒ เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ ๑ระดับ ๓ โรงเรียนเดิม

      ๑ต.ค.๒๔ เลื่อนเป็นระดับ ๔ และ ๑ ต.ค.๒๘ เลื่อนเป็นระดับ ๕

       ๑ มิ.ย. ๒๙ สอบเลื่อนตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ ๕ โรงเรียนวัดบางไทร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       ๑ ก.พ.๓๐ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ ๕โรงเรียนบ้านปากพญา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

       ๑ ต.ค.๓๒ เลื่อนเป็นระดับ ๖ ตำแหน่งเดิม          และต่อมา ๑ ต.ค.๓๔  ได้เสนอปริมาณงานและคุณภาพของานได้เลื่อนเป็นระดับ๗ 

      ม.ค.๓๕ ได้รับเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช                                                                                  
      และต่อมาใน ปี ๒๕๓๗ ได้เสนอประมาณงานและคุณภาพของงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ สปช.กำหนดต้องมีนักเรียนเกินกว่า ๕๔๐ คนและมีผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่ดีมาก

      ๑ ต.ค.๓๘เลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้นวยการ  ระดับ ๘โรงเรียนบ้านปากพญา

      ๕ พ.ย.๔๐ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ ๘ โรงเรียนชุมชนวัดหมน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

         ๗ ก.ค.๔๖ ทางราชการได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามมาตรา ๖ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นผู้อำนวยการระดับ ๘โรงเรียนชุมชนวัดหมน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑ และต่อมา ๒๔ ธ.ค.ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนชนวัดหมน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ ๓  จนถึงปัจจุบันนี้

   ในช่วง  ส.ค.๔๖-ก.ย.๕๑ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้บริหารโรเรียยในเครือข่ายที่ ๕(ตำบลท่าเรือและตำบลทางพูน) ให้เป็นประธานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ๕ จนหมดวาระลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเครือข่ายของ สพท.นศ.เขต ๑

ผลงานดีเด่น

      ผู้มีผลงานดีเด่นสาขาผู้บริหารสถานศึกษา   ปี ๒๕๔๓ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช(งานวันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี๒๕๔๓)

       ได้รับรางวัล บุคคลากรต้นแบบการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Awards) ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ จากกรมสามมัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

        รางวัลเกียรติบัตรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (วันครู ปี ๒๕๔๘)

     

       

      ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท