นักคิดนักเขียนของปวงประชา


ครู
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Username
chaidaoudom
สมาชิกเลขที่
200946
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิด 13 มีนาคม 2521

ประวัติการศึกษา

กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) สังคมศึกษา มศว บางเขน

ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2544-2547

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2547-2548

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 2548-ปัจจุบัน

วิจัย

การสำรวจรูปแบบประชาพิจารณ์ในประเทศไทย

การศึกษาความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม (วิจัยร่วม)

การศึกษาความต้องการด้านการศึกษาของประชาชนในจังหวัดพิจิตร (วิจัยร่วม)

การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนเป็นสุข (ผู้ช่วยนักวิจัย) สสส.

การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการคุณธรรมในโรงเรียน (วิจัยร่วม) ศูนย์คุณธรรม

การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการฟื้นฟู้คุณภาพชีวิตพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว (วิจัยร่วม) กองบัญชาการกองทัพไทย

การวิจัยเพื่อประเมินผลแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาคกลางและภาคตะวันออก (วิจัยร่วม)

บทความ

สังคมไทยกับความทันสมัย ตีพิมพ์ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กฎหมาย : ปัจจัยที่เอื้อต่อการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 62 ฉบับที่ 3

มีนาคม 2557

เกียรติประวัติ

รางวัลลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ จากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 2535

รางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2536

รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2537

ประธานสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มศว บางเขน 2539

อุปนายกองค์การนิสิต มศว ประสานมิตร 2541-2542

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2544

รางวัลครูดีเด่น สมาคมครูอำเภอโพทะเล 2549

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี