ดร. เมธา หริมเทพาธิป


อาจารย์ประจำหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Username
0818150908
สมาชิกเลขที่
211956
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชื่อ-นามสกุล: ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  

: อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

: กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิสหธรรมิกชน

: กรรมการอิสระ (ตัวแทนผู้ถือหุ้น) บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2560  : หลักสูตร เทคนิคการพูดและการเป็นวิทยากรมืออาชีพระบบทฤษฎีธรีซาวด์ โรงเรียนสอนการพูดจอมพล กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2557  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2553  : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2550 : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) คณะศาสนาและปรัชญา เอกพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2549 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2548 : นักธรรมชั้นเอก (น.ธ. เอก) สำนักเรียนราชบพิธ กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงาน

ก. ด้านการบริหาร

: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

:  กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิสหธรรมิกชน

:  ประธานกรรมการอิสระฝ่ายสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

ข. ด้านการสอน

: อาจารย์ประจำหลักสูตร สอนรายวิชาจริยศึกษา, วิชาศาสนศึกษา, วิชาปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่, วิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ยุคกลาง, วิชาปรัชญาศึกษา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ (ปี 2559-ปัจจุบัน)

: อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์, วิชาสัมมนาญาณวิทยา ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) (ปี 2558) 

ค. ด้านวิทยากร

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน  

: เป็นวิทยากรอบรม ในโครงการต่างๆของมูลนิธิสหธรรมิกชน เช่น โครงการ we oneness, club of ONE (สนับสนุนทุนโดย สสส.) เป็นต้น

: เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา (ช่อง 10)

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

: เป็นวิทยากรรับเชิญรายการ “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน” ช่อง WBTV

: เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสหวิทยาการประจำปีเรื่อง “บรรทัดฐานใหม่ของสังคมสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาล” และเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการแก้ปัญหาคอรัปชั่น” จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

: เป็น Speaker ในงาน The Sixth Interdisciplinary Day Conference (Thailand and the UN 2030 Sustainable Development Goals) July 5-6, 2016, Thailand

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

: เป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนผู้นำชุมชนให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับพนักงานบริษัท ล.ธนวงศ์ (1997) จำกัด (สาขาที่ 00006) 

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

ง. ด้านอื่นๆ

: แอดมินเพจสังคมแห่งการแบ่งปัน แบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ขาดแคลนในช่วงโควิด-19

: ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (iHDC)

: กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้นระดับประเทศ (Short Film of Parliament 2016) ในหัวข้อเรื่อง “ขอ-รับ-ท่าน” (Corruption) จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ กสทช.

: จัดกิจกรรม "ความจริง ความงาม ความรัก" สนับสนุนโดย มูลนิธิสหธรรมิกชน

: เขียนบทความเพื่อการตระหนักรู้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ https://weoneness.com/author/metha-harimtepathip/

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี