ดร. เมธา หริมเทพาธิป

อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Username0818150908
สมาชิกเลขที่211956
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เมธา หริมเทพาธิป

(Metha Harimtepathip)

☺แนะนำตัว

เป็นคน อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ลูกครึ่งไทย-จีน เรียนจบสายปรัชญาและจริยศาสตร์ เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำจิตวิญญาณ อยู่เพื่อประโยชน์สุขของคนรอบตัว มีธรรมเป็นเป้าหมายหลัก ความสำเร็จและความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นผลพลอยได้ ศรัทธาในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

☺ตำแหน่งปัจจุบัน

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

    สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏสวนสุนันทา

2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ๖๔ แชนเน็ล จำกัด

3. กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิสหธรรมิกชน

4. กรรมการอิสระ (ตัวแทนผู้ถือหุ้น) บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

5. ประธานกรรมการฝ่ายสรรหา บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

6. รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

7. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสังคมแห่งการแบ่งปัน         สร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำให้ชุมชน 

☺การศึกษาสูงสุด

: Ph.D. (Philosophy and Ethics)

☺ประสบการณ์การทำงาน

ก. ด้านการบริหาร

:  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

   สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

:  กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิสหธรรมิกชน

:  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ๖๔ แชนเน็ล จำกัด

:  ประธานกรรมการฝ่ายสรรหา บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

:  รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

:  ประธานกรรมการฝ่ายสรรหา บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

:  รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

ข. ด้านการสอน

:  อาจารย์ประจำหลักสูตร สอนรายวิชาจริยศึกษา, วิชาศาสนศึกษา

   วิชาปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่, วิชาปรัชญาศึกษา 

   ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ฯ 

:  อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์,

   วิชาสัมมนาญาณวิทยา ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธศาสนา

   และปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

ค. ด้านวิทยากร

: เป็นวิทยากรอบรมธรรมะให้กับประชาชนเดือนละครั้ง (ฟรี)

   จัดโดย มูลนิธิสหธรรมิกชน

: เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

   รัฐสภา (ช่อง 10)

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

   กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

: เป็นวิทยากรรับเชิญรายการ “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน” ช่อง WBTV

: เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ

  ครั้งที่ 6 จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการ

   สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อ

   การวิจัยและพัฒนา เครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตย

   สภา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

   กุมารี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และสำนักคณะกรรมการ

   วิจัยแห่งชาติ

: เป็น Speaker ในงาน The Sixth Interdisciplinary Day

  Conference (Thailand and the UN 2030 Sustainable

  Development Goals) July 5-6, 2016, Thailand

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก

   ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

: เป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนผู้นำชุมชนให้กับ

   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของธนาคาร

  กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัท

  เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

: เป็นวิทยากรอบรมให้กับพนักงานบริษัท ล.ธนวงศ์ (1997) จำกัด

   (สาขาที่ 00006)

:  เป็นวิทยากรอบรมจิตสำนึกรักองค์กร บริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

ง. ด้านอื่นๆ

: ที่ปรึกษามูลนิธิสหธรรมิกชน

: ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (iHDC)

: กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้นระดับประเทศ (Short Film of

  Parliament 2016) ในหัวข้อเรื่อง “ขอ-รับ-ท่าน” (Corruption)

  จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ กสทช.

:  ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ ร่วมกับ กสทช.,

   สสย., เครือข่ายยุวทัศน์, สพฐ., อ.นิเทศศาสตร์ 11 สถาบัน,

   สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, สถาบันวิชาการ

   สื่อสาธารณะของ Thai PBS, สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย

   สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน, มูลนิธิสดศรี, มูลนิธิสาธารณสุข,                                                         

   มูลนิธิ ฟรีดริด เอแบร์ท, มูลนิธิหุ่นสายเสมา, สื่อมวลชนคาทอลิก,

   กองทุนสื่อสร้างสรรค์สานฝันเด็กไทย, มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ฯ