เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

น้อง

เรียนอ.ยม

อาจารย์ให้หนูทำ รายงานเรื่อง 

"เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ " 

อ.ยม เป็นผู้สอนและบรรยายในหัวข้อนี้ด้วย หนูอยากได้ข้อมูลที่ อาจารย์ บรรยาย จะดูได้จากที่ใหนค่ะ 

ขอบพระคุณค่ะ

คำตอบ
สวัสดีหนูผู้ถามคำถามมา 

ขอขอบใจ ที่ให้เกียรติถามมาในเรื่องนี้ 

เกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ทำความเข้าใจให้ดี ก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการใช้กับเรื่องอื่น ๆ 

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบแนวคิดอยู่ สามหลัก(ห่วง) สองเงื่อนไข  แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็คือ

คนเมื่อมีความรู้ หมั่นศึกษาหาความรู้ ก็จะเป็นคนดีมีคุณธรรม

เมื่อมีความรู้ แล้วมีคุณธรรม ก็จะเป็นคนรู้จักเหตุ รู้จักผล คือเป็นคนมีเหตุ มีผล

เมื่อคนรู้จักมีเหตุ มีผล แล้วก็จะรู้จักประมาณ ทำอะไรไม่ประมาท ไม่ Over เกินไป อยู่บนความพอดี

เมื่อมีเหตุมีผล มีความไม่ประมาท ก็จะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกัน มีแผนรองรับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเสมอ

นี่คือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลที่ผมมีเยอะ ไม่สามารถวางในนี้ได้  ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษาที่เว็บดังนี้

เศรษฐกิจพอเพียง :: การขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง

“จิรายุ“ไขพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ · คนไทยร่วมมือฝังรากเศรษฐกิจพอเพียงสังคมไทยยั่งยืน · ดร. ...
www.sufficiencyeconomy.org/ - 30k - 14 มิ.ย. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

เศรษฐกิจพอเพียง :: การขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น เพื่อประสานให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ...
www.sufficiencyeconomy.org/show.php?Id=11 - 21k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.sufficiencyeconomy.org ]

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชาติ – ชุมชน – ครัวเรือน - ไพบูลย์ ...

แต่การขับเคลื่อน "เศรษฐกิจพอเพียง" ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในรัฐบาลชั่วคราวที่มีเวลาจำกัดเพียง 1 ปีนั้น ย่อมต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างสูง ...
gotoknow.org/blog/paiboon/55563 - 146k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

:: BangsaiAgro.com - การสร้างขบวนการขับเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง ...

Bangsaiagro.com : Thailand's leading hydroponics farms, Supply hydroponics hobby kits. ปลูกพืชไร้ดิน, การบริโภค ผักโขม ช่วยเลี่ยงการเกิด โรคมะเร็ง ใน ...
www.bangsaiagro.com/news_detail.asp?newsid=055118241497 - 89k - 14 มิ.ย. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สูภาคปฏิบัติ

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สูภาคปฏิบัติ. รายงานของยูเอ็นดีพีเรียกรองใหภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคม. เสริมสรางคุณธรรมนําไปสูสังคมแหงความสุขที่ ...
www.thaiembdc.org/whatsnew/news/undp_thailandsufficiencyeconomy_t.pdf - หน้าที่คล้ายกัน

:: กรมประชาสัมพันธ์ :: The Government Public Relations Department ::

หน่วยงานที่เป็นแกนกลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ระดับได้แก่ คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียง ...
www.prd.go.th/p_2549/ecothai_.php?center=973 - 8k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

pattanathai.nesdb.go.th/PTFweb/PTFdata/community/Y...

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
ขั้นตอนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ... การสัมมนาเครือข่ายแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมคำแสด จ.กาญจนบุรี. ๑,๒๐๐. ๒๙ พ.ค. ๒๕๔๗ ...
หน้าที่คล้ายกัน

การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจาก ... การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ...
www.eto.ku.ac.th/sufficiencyeconomy/build-th.html - 14k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สนง.ทรัพย์สินฯ ชู "4 บริษัท" ต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชนขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่าย ...
www.thaiurl.com/05/articles08.htm - 21k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

]

การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
เสนอให้ริเริ่มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจาการนำหลักปรัชญาฯ ไปใช้อย่างหลากหลาย ...
www.newsclassroom.obec.go.th/news_file/p70016291033.doc - หน้าที่คล้ายกัน

[PDF]

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สําน

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซึ่งมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ...
www.nesdb.go.th/Portals/0/news/common/รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐ ... - หน้าที่คล้ายกัน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา - จับฉ่าย - ต้นกล้า

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก ...
gotoknow.org/blog/khanittha9/97271 - 58k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

ม.เกษตร ขับเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
เกษตร ขับเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง”. รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล เพื่อแกปญหาความยากจน. รองศาสตราจารย ดร. ...
pr.ku.ac.th/pr_news/Acrobat/2549/444-49.pdf - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง ...

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
ขั้นตอนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕๔๗ – ๒๕๕๐). โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลัก การทำอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง; พิจารณาถึงความพอดี ...
www.rtaf.mi.th/rtafgovdev/rtaf_suff-eco-070223.ppt - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง ...

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง; การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. ๑ ความเป็นมาของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. เป้าหมายของการพัฒนา ...
utcc2.utcc.ac.th/qautcc/ปรัชญา.ppt - หน้าที่คล้ายกัน

เศรษฐกิจพอเพียง :: การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

เสนอให้ริเริ่มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผล ที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างหลากหลาย ...
sufficiency-economy.grandplanet.com/show.php?Id=24 - 28k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

เศรษฐกิจพอvเพียง :: การขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง - หน้าแรก

ได้ริเริ่มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจุดประกายให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
sufficiency-economy.grandplanet.com/ - 39k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก sufficiency-economy.grandplanet.com ]

สพฐ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง๐คุณหญิงกษมา สั่งสอดแทรกในหลักสูตร

สพฐ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง๐คุณหญิงกษมา สั่งสอดแทรกในหลักสูตร. Source - บ้านเมือง (Th) Friday, February 02, 2007 09:50 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ...
www.moe.go.th/news_center/news02022550_15.htm - 5k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง ...

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
1. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์. เอนก ถนอมทรัพย์. ผู้ตรวจราชการกรม. 2. กระแสหลัก. กระแสรอง/ทางเลือก. เศรษฐกิจทุนนิยม. (Capitalism economy) ...
210.246.196.13/ewt/web_cpd/download/data/240550/3-3.ppt - หน้าที่คล้ายกัน

 

ครูอ้อย แซ่เฮ
เยี่ยมมากเลยค่ะ...ขอบคุณค่ะ
อาจารย์ยม
ขอบคุณอาจารย์สิฐิพร ที่เข้ามาเยี่ยมชม และให้กำลังใจ มา ยินดีที่ได้รู้จักกับ อาจารย์ผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กไทย อนาคตของเด็กไทย ส่วนหนึ่งฝากไว้กับอาจารย์ ขอให้อาจารย์โชคดีครับ สวัสดี