ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นในเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

กราบเรียนอาจารย์ ดร.ไสว ที่เคารพ

         ด้วยผมกำลังวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรุ้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ครับ ซึ่งได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบความคิดเชิงทฤษฏีเบื่องต้น ปรากฏใน

http://gotoknow.org/blog/nfepadrew/90483

ครับ หากอาจารย์พอมีเวลา ขอความกรุณาช่วยให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง   ขอบคุณครับ

คำตอบ
not yet answered

คุณดิศกุลครับ  ผมได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/nfepdrew/90483 แล้วครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ขอบคุณครับอาจารย์