การวิเคราะห์หลักสูตร

Boat

ช่วยกรุณานำเสนอตัวอย่างรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรหน่อยครับ....ขอบคุณครับ

                                                  Boat

คำตอบ
สวัสดีค่ะคุณ Boat

          ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ตอบคำถามล่าช้า จนไม่แน่ใจว่าคุณได้คำตอบจากที่อื่นแล้วหรือยัง จริงแล้วอยากทราบว่าคุณต้องการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำไปดำเนินการเรื่องอะไร เช่น จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดทำสื่อ จัดกระบวนการเรียนรู้ กำหนดการวัดและประเมินผล ฯลฯ

          ดิฉันไม่แน่ใจว่ามีใครเคยนำเสนอ "รูปแบบ" การวิเคราะห์หลักสูตรไว้บ้างหรือไม่ แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสเห็น แต่ถ้าถามถึงแนวทาง หรือ วิธีการวิเคราะห์หลักสูตรนั้น ก็พอจะคุ้นบ้าง เอาเป็นว่า...สมมุติว่าคุณจะวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เน้นการคิดให้กับนักเรียน ก็ควรจะเริ่มจาก

               ขั้นที่ 1 วิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการคิด ซึ่งหลักสูตรระบุว่าเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น คุณภาพผู้เรียนภาษาไทยมีทั้งหมด 8 ข้อ มีอยู่ข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคิดคือ ข้อ 3 ระบุความคาดหวังให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ

               ขั้นที่
2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ว่าส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการคิด

                        - สาระการเรียนรู้นั้นจะประกอบไปด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
            สมมุติว่า เราจะสอนสาระที่
1 ว่าด้วยเรื่องการอ่าน ในชั้นม.1 เราก็ไปวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ดูก็พบว่าองค์ความรู้ ก็คือ หลักการอ่าน ส่วนทักษะ นั้นคือ อ่านได้รวดเร็ว-อ่านจับใจความได้-ตีความ-วิเคราะห์และสรุปความได้ และสุดท้ายในส่วนของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ก็คือ การมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน รักการอ่าน และสนุกกับการใช้ความคิดในการอ่าน

                        - ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้นั้นมีสองส่วน ส่วนแรกเป็นมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ จะเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ปี ซึ่งในที่นี้ระบุไว้ว่า ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  
                         ส่วนที่สองเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะการจบช่วงชั้นนั้น ๆ สำหรับ ม.
1 อยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 สาระการอ่านจะมีอยู่ 3 ข้อ ข้อที่เกี่ยวข้องกับการคิดบอกว่า สามารถแสดงความเห็นเชิงวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ประเมินค่าทั้งข้อดีข้อด้อยอย่างมีเหตุผลโดยใช้แผนภาพความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลาย...

               ขั้นที่
3 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/ภาค ซึ่งในชั้นม.1 มีทั้งหมด 28 ข้อ ครอบคลุมทั้ง 5 สาระ เราก็ต้องไปวิเคราะห์ดูว่าทั้งหมดนั้นมีข้อใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน และมีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างไรบ้าง

               ขั้นที่
4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับการคิด โดยอาจสร้างเป็นตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยมีหัวข้อสำหรับการพิจารณา 7 หัวข้อ ได้แก่
                         
1) หน่วยการเรียนรู้ / หัวเรื่อง
                         
2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์การเรียนรู้
                         
3) กระบวนการคิด
                         
4) เนื้อหา
                         
5) กิจกรรมการเรียนรู้
                         
6) สื่อ / แหล่งเรียนรู้
                         
7) วิธีการวัดและประเมินผล
                ขั้นนี้จะทำให้เรามีข้อมูลสำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นำไปสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้โดยง่ายค่ะ


          ไม่ทราบว่าดิฉันตอบคำถามได้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่ อย่างไรแล้วก็อยากจะให้คุณได้แสดงตัวด้วยการเข้าใช้ระบบก่อน เพื่อจะได้ตามไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ต่อไปค่ะ.....ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ


นางสาว สุนทรี เตินขุนทด

ขอรับความรู้ด้วยคะ

สวัสดีค่ะพี่ปวีณา ก่อนอื่นคงต้องอวยพรวันขึ้นปีใหม่ของไทย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

จงดลบันดาลให้พี่และครอบครัวจงมีแต่ความสุข หากคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้ดังใจหวัง อย่าจน อย่าเจ็บ ให้มีเงินเก็บเยอะ ๆ นะคะ

ต้องบอกพี่ว่าโชคดีจริง ๆ นอนอยู่โรงพยาบาล ทั้งเบื่อ ทั้งน่ารำคาญ เลยนอนเปิดคอมเรียนเพื่อสอบเยียวยา ก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์การพัฒนาหลักสูตร ก็ได้พบกับเว็บไซต์ของพี่ ก็รบกวนให้พี่ช่วยตอบคำถามให้หน่อยนะคะ ( ถาม ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยคือข้อใด ก หลักการของหลักสูตร ข แผนจัดการเรียนรู้ ค สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค/รายปี ) ยังมีข้อสอบอีกหลายข้อที่จะให้พี่ช่วยตอบ ไว้วันหน้าจะถามใหม่นะคะ เฮ้อ....หมอเข้ามาให้ยาอีกแล้ว เดี๋ยวโดนดุอีก เบื่อตอบคำถามว่า ทำไมยังไม่นอนอีก อย่าลืมตอบนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

คนพิการที่หรรษา