การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล

ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
(GOOD GOVERNANCE)

          หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแผนภาพ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
          หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของ ตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality)
         หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจำชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
         หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
          หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )
         หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)
         หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

หลักธรรมาภิบาล ของ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน               โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม                       

               สำนักการลูกเสือ ฯ  มีภารกิจในการปลูกฝังและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  โดยผ่านกระบวนการของลูกเสือ และยุวกาชาด  จึงจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย  โดยการจัดเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้และเก็บกวาดสถานที่ตามบ้านเรือน วัด โรงเรียน   โดยมีลูกเสือ ยุวกาชาด เยาวชน  จากสถานศึกษา และประชาชน ร่วมในการดำเนินกิจกรรม  ทำให้ผู้ประสบภัย ได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ  และบรรเทาความเดือดร้อน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมาภิบาล

หมายเลขบันทึก: 96089, เขียน: 14 May 2007 @ 10:56 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 08:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

  • แวะมาทักทายนะคะ
  • ไว้ค่อยแลกเปลี่ยนความรู้กัน
เขียนเมื่อ 

          แวะมาเยี่ยมเป็นกำลังใจ  พยายามต่อไปนะครับ  เพื่อพลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          Link รวมบล็อกเรื่องธรรมาภิบาลของกลุ่มงานใน สป. นอกเหนือจากที่สถาบันฯ สร้างให้ครับ

http://gotoknow.org/blog/rattaket/112527

เขียนเมื่อ 

ผมได้สร้าง แพลนเน็ต เพื่อรวบรวมบันทึกธรรมาภิบาลของทุกสำนัก/กลุ่มงาน มาไว้ในที่เดียวกัน  เมื่อเปิดเข้าไป จะเห็นทุกบันทึกรวมอยู่ด้วยกัน สามารถเลือกอ่านและแสดงความคิดเห็นได้เลย  โดยบันทึกล่าสุดไม่ว่าจะเป็นของสำนัก/กลุ่มงานใดก็ตาม  จะอยู่ด้านบนสุด และใล่ลงไปด้านล่าง ตามวัน/เวลา (ฉนั้น ต้องการให้ปรากฎบันทึกของท่านอยู่ด้านบนเสมอ ต้องขยันบันทึกครับ)

เข้าไปดูได้ตาม Link นี้เลยนะครับ

http://gotoknow.org/planet/rattaket2

นางจันทร์จิรา ดียิ่ง
IP: xxx.24.186.228
เขียนเมื่อ 
ต้องการให้ค่ายแจ่มผินจัดอบรมยุวกาชาดอีก รอจะสมัครอยู่เพราะครั้งที่แล้วสมัครไปแล้วมันเต็มก่อนต้องการมาใช้สอนนักเรียนเพิ่งเปิดหลักสูตรไม่รู้วิธีสอนไม่เคยอบรมไม่มีหนังสือขายด้วย(ที่บุรีรัมย์)

ติดตามการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมยุวกาชาดได้ที่

www.bureausrs.org  ครับ