ก่อนที่จะเรียนภาษาใดๆ ก็ตาม ควรที่จะต้องรู้จักพยัญชนะและการออกเสียงในเบื้องต้นก่อน เหมือนกับเราเรียน ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง นั่นเอง เพื่อให้สามารถอ่านและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา การอ่านชื่อเมือง ชื่อถนน ชื่ออาหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญแทบทั้งสิ้น

Pronunciation...

A (ah) อา B (bay) เบ C (ch)  เซ D (day) เด E (eh) เอ F (ef) เอฟ
G (gay) เก H (hah) ฮา  I (ee) อี J (jay) เจ K (kah) เค L (ell) แอล
M (em) เอ็ม N (en) เอ็น O (oh) โอ P (pay) เป Q (key) คี R (air-r) แอรร์
S (ess) เอส T (tay) เต U (uh) อู V (vay) เฟ W (way) เว X (ex) เอ็กซ์
Y (yay) เย Z (zet) เซ็ต        

             เมื่อออกเสียงถูกแล้ว ความสำคัญลำดับต่อมาคือ ตัวเลขเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแทบทั้งสิ้น  โดยเฉพาะการต่อราคาสินค้า ที่สามารถต่อได้ในราคาที่ต่างกันมาก เช่น หมากรุกไม้แกะสลัก จากเจ็ดแสนรูเปียห์ (IDR) เหลือเพียงแค่ห้าหมื่น (Lima puluh ribu) เท่านั้น

Numbers... From there, the suffixes; "belas" (teens), "puluh" (tens), "ratus" (hundreds), "ribu" (thousands) and "juta" (millions) may be added to formulate larger numbers.

0 Nol    นอล
1 Satu
    ซาตู
2 Dua   ดัว
3 Tiga   ติ๊กา
4 Empat   อัมปัด
5 Lima   ลิมา
6 Enam   อันนาม
7 Tujuh   ตูจู
8 Delapan  เดลาปาน
9 Sembilan   เซมบิลาน
10 Sepulah  เซปูลู
11 Sebelas   เซเบอลาส
12 Dua belas  ดัวเบอลาส
13 Tiga belas
14 Empat belas
15 Lima belas
16 Enam belas
17 Tujuh belas
18 Delapan belas
19 Sembilan belas
20 Dua puluh   ดัว ปูลู
25 Dua puluh lima
30 Tiga puluh
40 Empat puluh
50 Lima puluh
60 Enam puluh
70 Tujuh puluh
80 Delapan puluh
90 Sembilan puluh
100 Seratus  เซราตูส
200
 Dua ratus
500
 Lima ratus
1000 Seribu  เซริบู
10000 Sepuluh ribu 1000000 Sejuta เซจูตา
       

  จากนั้นมาต่อกันด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันดีกว่านะคะ  

Greetings and civilities

·        Good morning - Selamat Pagi (เซลามาต ปากี) 3 am – 9 am

·        Good afternoon - Selamat Siang. (เซลามาต เซียง)  9 am – 3 pm

·        Good evening - Selamat Sore. (เซลามาต ซอเร่)   3 pm – 6 pm

·        Good night - Selamat Malam. (เซลามาต มาลาม)  6 pm – 3 am

·        Goodbye - Selamat Tinggal. (เซลามาต ติงกัลลา)

·        How are you? (What's news?)  - Apa Kabar? (อปา กาบาระ)

·        I am fine - Kabar Baik. (กาบาราไบค)

·        "fine n u"?  -  baik dan kamu?  (ไบค ดาน กามู)

·        I'm just fine, thank you  - Baik baik saja, terima kasih

·        What is your name? - Siapa nama anda? (เซียปา นามา อันดา)

·        My name is... - Nama saya... (นามา ซายา)

 • Yes - Ya / Tentu.                     
 • O.K. - Beres.
 • No / not - Tidak / bukan.
 • Thank you - Terima kasih.
 • You're welcome - Kembali.
 • Please - Tolong / Silakan.
 • Please help me - Tolonglah saya.
 • Excuse me - Permisi.                          
 • Sorry - Ma'af.
 • What time is it? - Jam berapa?
 • This - Ini.                               
 • That - Itu.
 • Dari mana? - Where have you just come from?
 • Tuan asal dari mana? - What country are you from?.
 • Mau ke mana? - Where are you going?
 • Be careful / attention - Hati Hati
 • that s right  - ya benar 

 หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://home.mira.net/~wreid/bali_ind.html