ผลของการใช้ของตกลงของห้องเรียนที่มีต่อระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สุรี

ชื่อเรื่องวิจัย            ผลของการใช้ของตกลงของห้องเรียนที่มีต่อระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดตานีนรสโมสร  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้วิจัย                นางสุรี  สะหนิบุตร

สถานที่ติดต่อ     โรงเรียนเทศบาล 2  วัดตานีนรสโมสร  299  ถนนปัตตานีภิรย์  ตำบลอาเนาะรู  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  มีจุดมุ่งหมายหลักสูตรมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุขและความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตัวเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา หรือคำสอนที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ในหมวด 1  ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 6  ไว้ดังนี้มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษา  มีจุดมุ่งหมายในการสร้างหลักสูตร  ให้เยาวชนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เด็กที่มีระเบียบวินัยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัยและจะสร้างชาติที่มีระเบียบวินัยต่อไป   แต่การศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการแข่งขันด้านวิชาการ  ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ต้องแข่งขันเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อ  ทำให้เด็กขาดจิตสำนึกของความมีระเบียบวินัยทำให้เกิดปัญหาในสังคมมากมายซึ่งมาจากสาเหตุการขาดความมีระเบียบวินัยในสังคม   การสร้างระเบียบวินัยต้องสร้างตั้งแต่เด็กยังเล็ก  เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่รับรู้สิ่งต่าง ๆ  เข้าไปได้ง่าย  สามารถปลูกฝังได้ทั้งสิ่งที่ดีและเลวในตัวเด็ก  หากปลูกฝังสิ่งที่ดี  เช่นความมีระเบียบวินัย  ความอดทน  การรู้จักควบคุมตนเอง  ความมีใจเมตตากรุณา ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้จะแทรกซึมเข้าไปกลายเป็นบุคลิกภาพ  เป็นเนื้อแท้ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวเขาจนเป็นผู้ใหญ่               

จากสาเหตุดังกล่าว  จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาหาวิธีเพื่อจะสร้างความมีระเบียบวินัยแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนและครูประจำชั้น  เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระเบียบวินัย และเป็นประโยชน์สำหรับครู นอกเหนือไปจากการวัดความรู้เพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   เพื่อศึกษาการใช้ข้อตกลงของห้องเรียนที่มีต่อพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดตานีนรสโมสร  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  ก่อนและหลังการใช้ข้อตกลงของห้องเรียน  เป็นอย่างไร  แตกต่างกันหรือไม่

ระเบียบวิธีวิจัย   

กลุ่ม

Pretest Treatment Posttest
E T X T

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง                
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดตานีนรสโมสร สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  จำนวน 38   คน
            
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
               
1.  แผนการสอน
               
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยอาศัยข้อตกลงของห้องเรียน  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  3  ระดับ   คือ  0  1  2  คือ
      
0 = ต้องปรับปรุง  1 = พอใช้  2 = ดี  โดยสังเกตพฤติกรรมในแต่ละวันของนักเรียน
ไม่ฝ่าฝืนข้อตกลง       ได้คะแนน  =  2
ฝ่าฝืนข้อตกลง  1 - 3  ครั้ง  ได้คะแนน  =  1
ฝ่าฝืนข้อตกลงมากกว่า  3  ครั้ง      ได้คะแนน  = 0

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้
1.  เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย
1.2  ข้อตกลงของห้องเรียนและบทลงโทษในการฝ่าฝืนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้
             (1)  การตั้งใจทำงาน
                       -ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ
                       -  ไม่คุยในขณะครูสอน
                       -  ไม่เล่นในเวลาทำงาน
                       -  ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
             (2)  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
                       -  ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
                       -  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
                       -  ปฏิบัติตามกฎกติกา
             (3)  การตรงต่อเวลา
                        -  การเข้าแถวส่งงานเป็นระเบียบ
                        -  การส่งการบ้านตามกำหนด
                        -  ไม่มาโรงเรียนสาย
              (4)  การปฏิบัติตามระเบียบของสังคม
                        -  การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
                        -  การทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                        -  การทำความสะอาดห้องเรียน
                        -  การไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น
                        -  การพูดจาไพเราะ  ไม่พูดคำหยาบ
                        -  ไม่ทะเลาะวิวาท
                        -  ไม่รังแกเพื่อน
1.3  ห้องทดลอง  คือ  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดตานีนรสโมสร  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
2.  ขั้นทดลอง 
2.1 บันทึกพฤติการความมีระเบียบวินัยก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในวันที่  29  พฤษภาคม 2549 (Pretest)   
(1)  การตั้งใจทำงาน
                       -ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ
                       -  ไม่คุยในขณะครูสอน
                       -  ไม่เล่นในเวลาทำงาน
                       -  ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
             (2)  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
                       -  ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
                       -  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
                       -  ปฏิบัติตามกฎกติกา
             (3)  การตรงต่อเวลา
                        -  การเข้าแถวส่งงานเป็นระเบียบ
                        -  การส่งการบ้านตามกำหนด
                        -  ไม่มาโรงเรียนสาย
              (4)  การปฏิบัติตามระเบียบของสังคม
                        -  การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
                        -  การทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                        -  การทำความสะอาดห้องเรียน
                        -  การไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น
                        -  การพูดจาไพเราะ  ไม่พูดคำหยาบ
                        -  ไม่ทะเลาะวิวาท
                        -  ไม่รังแกเพื่อน
2.2  บันทึกพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยตามกฎข้อตกลงของห้องเรียนและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดทุกวัน  ตามเงื่อนไข  ตั้งแต่วันที่  30  พฤษภาคม  2549 -  22  มิถุนายน  2549  โดยให้คะแนน  ดังนี้
                  ฝ่าฝืนข้อตกลง       ได้คะแนน  =  2
                  ฝ่าฝืนข้อตกลง 1-  3  ครั้ง  ได้คะแนน  =  1
           ฝืนข้อตกลงมากกว่า  3  ครั้ง      ได้คะแนน  = 0
2.3  รวมคะแนนระดับพฤติกรรมความมีระเบียบ  ทุกวันตั้งแต่  วันที่  30  พฤษภาคม  2549 - 22  มิถุนายน  2549  และแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบทุกวันในตอนเช้า
2.4  รวมคะแนนระดับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย  ในวันที่  23  มิถุนายน  2549  เป็นหลังการทดลอง (Posttest)
2.5  นำคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)  และหลังการทดลอง  (Posttest)  ที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป
-  การวิเคราะห์ข้อมูล
   การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง  วิเคราะห์โดยใช้สถิติต่าง ๆ  ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Aritmetie Mean)


 

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัยระเบียบวินัย

หมายเลขบันทึก: 91296, เขียน: 19 Apr 2007 @ 22:46 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้อง สุรี

  • ครูอ้อยได้อ่านอย่างคร่าวๆ  เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
  • ตัวการออกแบบการวิจัยนั้น...นับว่าได้ออกแบบได้ดีทีเดียว  รู้จักการใช้กลุ่มตัวอย่างได้ดี  ในฐานะเป็นครูประจำชั้น
  • แต่รายละเอียดของ methodology คงยังต้องเพิ่มเติมอีกมากค่ะ......เช่นตัวเครื่องมือ...หมายถึงแบบสังเกตพฤติกรรม  ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง...ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ  หาค่าความสอดคล้อง   ...น้องทำตรงนี้เพิ่มเติมจะทำให้งานวิจัยในชั้นเรียน  มีน้ำหนักความเชื่อถือขึ้นได้มาก......ลองศึกษา  IOC  ดูนะคะ

ส่วนเรื่องอื่นๆ  ค่อยๆ  เพิ่มหรือแก้   เป็นบางส่วน

  • อนึ่ง...เรื่องพฤติกรรม..วันนี้  น่ารัก  พรุ่งนี้อาจจะน่าเกลียด   เราจะทำอย่างไรให้..น่ารักทุกๆวัน
  • แต่เท่าที่น้องได้ทำมา...ก็ดีมากแล้วค่ะ..เราเป็นครู  ก็ต้องศึกษากันแบบนี้ล่ะค่ะ...เดินหน้าต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครูอ้อยมากนะค่ะ  หนูจะขอเข้ามาคุยด้วยบ่อย ๆ  นะค่ะ

 

psu campus pattani
IP: xxx.173.148.71
เขียนเมื่อ 

การทำวิจัยการศึกษาทางพฤติกรรมเป็นระดํบscleต้องใส่ให้ครบและวิธีการวิจัยพร้อมคำถามจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์และระบบวิจัยให้สมบูรณืจึงถือว่าเป็นบทวิจัยที่มีคูณภาพขอให้กำลังใจผู้ที่ตั้งใจและให้ความสนใจด้วย