12 Peace Warrior


12 of 1,242 Peace Warior

 logo

moralcenterlogosptlogoschoolkokopo


กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
ขอแสดงความยินดี อนุโมทนา ต่อทั้ง ๑๒ สุดยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ
รวมทั้งแสดงความยินดีต่อทั้ง ๑,๒๔๒ โครงงานทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ต่างก็ได้แสดงเจตนารมย์ร่วมกันในการทำความดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชบพิธ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน
ขอให้ทุกโครงงานได้รางวัลที่แท้จริง คือความดีงามในหัวใจของคนทุกคน ...
ขอให้กำลังใจในการร่วมกันทำความดีอย่างมีปัญญาต่อไปตราบนานเท่านาน

๑. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ อันดับที่ ๑
โล่เกียรติยศพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงงาน การสร้างความสมานฉันท์สามัคคีคืนชีวีสู่แดนใต้ให้ปลอดภัย ร่วมใจถวายในหลวง
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม เยาวชนไทยสานใจใต้ โรงเรียนนราสิกขาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ ภาคสงฆ์ที่ ๑๘
(ครูที่ปรึกษา คุณครูสุวไล สุขน้อย โทร. 081-388-4243)

๒. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ อันดับที่ ๒
โล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โครงงาน รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม (Animal Care for Society)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่มเมตตาธรรม โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ ภาคสงฆ์ที่ ๑๓
(ครูที่ปรึกษา คุณครูชะบา อ่อนนาค โทร. ๐๘๖ ๖๒๙๒๘๕๙)

๓. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ อันดับที่ ๓
โล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
โครงงาน รณรงค์รักนวลสงวนตัว ทำความดีถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวของปวงไทย
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่มสานฝัน โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ภาคสงฆ์ที่ ๑๐
(ครูที่ปรึกษา คุณครูปราโมทย์ แหวนเงิน โทร. 087 028 0779)

๔. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ อันดับที่ ๔
โล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๑ โครงงาน เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม กัลยาณมิตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภาคสงฆ์ที่ ๑๐
(ครูที่ปรึกษา คุณครูนางสาวละเอียด จุลมิน โทร.๐๔๕ ๖๑๑๕๔๙)
๔.๒ โครงงาน เผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน (Project to Cultivate Buddhist Dhamma for Youth)
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม ลูกกรมหลวงฯห่วงใยเยาวชน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ภาคสงฆ์ที่ ๘
(ครูที่ปรึกษา คุณครูสุวัฒน์ วัฒนวิเชียร โทร. 086-643-4147)

๕. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ อันดับที่ ๕
โล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงงาน ร่วมใจแก้ไข มอบรักจริงใจ ให้อภัยแก่กัน ผูกสัมพันธ์เยาวชน
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม แสงธรรมนำวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ภาคสงฆ์ที่ ๕
(ครูที่ปรึกษา คุณครูธีรวัฒน์ ทักษิณ โทร. 089-959-8630 E-mail: hemmarut@sanook.com)

๖. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ ชมเชยอันดับที่ ๑
โล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๖.๑โครงงาน พี่น้องรวมใจรักษาวินัยถวายในหลวง
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม เสียงแห่งอนาคต โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ภาคสงฆ์ที่ ๙
(ครูที่ปรึกษา คุณครูสุดารัตน์ ชัยมะดัน โทร. 089-419-2029)
๖.๒ โครงงาน สาธิตสร้างสรรค์ ๙ วัน ๙ กิจกรรม ทำดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม ศิลปากรน้อยร้อยดวงใจถวายในหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ ภาคสงฆ์ที่ ๑๔
(ครูที่ปรึกษา คุณครูอาจารย์ศิรินทร์ บุญโสธรสถิตย์ โทร. ๐-๓๔๒๑-๘๐๕๐)
๖.๓ โครงงานร้อยรักสามัคคี ร้อยความดีถวายในหลวง
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม คนดีศรีราชประชาฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ภาคสงฆ์ที่ ๗
(ครูที่ปรึกษา คุณครูคำนึง อิธิตา โทร. 053-219-974 โทรสาร 053-219-976)
๖.๔ โครงงานเยาวชนอาสาพัฒนาชาติไทย เทิดไท้องค์พ่อหลวง
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม ขุนเขาเยาวชน โรงเรียนสตรีศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ภาคสงฆ์ที่ ๙
(ครูที่ปรึกษา คุณครูเพชรรัตน์ เสริฐสนิท โทร. 081-262-3029)

๗. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ ชมเชยอันดับที่ ๒
โล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงงานการบริโภคด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่ม วิถีเจ้าสัวน้อย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ ภาคสงฆ์ที่ ๒
(ครูที่ปรึกษา คุณครูครูกัญจณานันท์ อัมรานนท์ โทร.086-660-0241)

๘. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ ชมเชยอันดับที่ ๓
โล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงงาน สานสายใจครอบครัว ผูกจิตติดคุณธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติ
ดำเนินการโดยเยาวชนกลุ่มชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ภาคสงฆ์ที่ ๓
(ครูที่ปรึกษา คุณครูวรากรณ์ ทวีศานต์ โทร.089-226-3030)

 


ประมวลสรุป ๑๒ สุดยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ (อย่างย่อ) คลิกที่นี่
 

หมายเลขบันทึก: 89553เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2007 16:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 10:52 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

คุณธรรม นำความรู้

 คู่ความพอเพียง

  เรียงร้อยส้างสรรค์

   รวมพลังสร้างชาติ

เข้ามาเยีี่ยม มาเยือนครับ

เห็นไปอ่านบล็อกของผม ไม่คิดว่าจะมีใครอ่าน

 

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

 ยินดี ยินดี 

มีความรู้ที่จะอยากแลกเปลี่ยนกันและกัน

ยินดีด้วยค่ะ

ดีใจที่กลับมาเขียนต่อค่ะ

ถ้าเปลี่ยนรูปถ่ายเจ้าของ blog ไม่ใช้รูป skywalker ก็ดีนะคะ ดร. จันทวรรณเคยเขียนไว้ว่า

"เราจะนำไปใช้ในหลายส่วนเพื่อสร้้าง trust หรือ ความน่าเชื่อถือระหว่างสมาชิกด้วยกันในสังคม การจัดการความรู้ทางออกไลน์ค่ะ"

แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรค่ะ เห็นว่ามีคนใช้รูปสัตว์เลี้ยง หรือ รูปที่เค้าถ่ายกันมาเอง เหมือนกัน เอาให้แน่ใจว่ารูป poster episode I นี้ ไม่มีลิขสิทธิ์ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท