ยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี

เกษตรปลอดภัย รายได้มั่นคง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกห้วยขาแข้ง สู่สากล

   < เมนูหลัก >

วิสัยทัศน์ 

         “เกษตรปลอดภัย รายได้มั่นคง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกห้วยขาแข้ง สู่สากล”

วัตถุประสงค์ 

         1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

         2.ลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร

         3.เสริมสร้างภาพลักษณ์ และศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

         5.ส่งเสริมด้านการตลาด และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อกระจายสินค้า และบริการ

         6.ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

         7.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ 

         การที่จังหวัดมีภาคสังคมที่เข้มแข็ง ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นเมืองพุทธภูมิ และมีปัญหาสังคมต่ำจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจก่อน แต่ไม่ทอดทิ้งการพัฒนาภาคสังคมโดยผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว และเน้นการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน และได้กำหนดเป้าประสงค์ร่วมกันว่าในปี พ.ศ. 2550 ชาวอุทัยธานี มั่งคั่ง มั่นคง โดย

         1.ครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท / คน / ปี ครบ 100 %

         2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ความจำเป็นพื้นฐาน) ที่กำหนด 37 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า

แนวทางการพัฒนา

         1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์

         2.พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่า และคุณภาพสินค้าเกษตร

         3.ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร

         4.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขัน

แนวทางการพัฒนา

         1.สร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนพื้นฐาน (โครงสร้างพื้นฐาน/IT/นวัตกรรม) และผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ

         2.สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และระบบสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน

         3.พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน

         4.เชื่อมโยงและขยายฐานทางเศรษฐกิจการค้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แนวทางการพัฒนา

         1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และยั่งยืน

         - พัฒนาฟื้นฟูด้านกายภาพ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

         - พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

         - ส่งเสริมให้มีศูนย์ข้อมูล และบริการด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

         - พัฒนาเครือข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในและนอกกลุ่มจังหวัด

         - การดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

         - ส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

         2.การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

         3.เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และศักยภาพการท่องเที่ยวสร้างและขยายโอกาสด้านการตลาดท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เร่งฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

         1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

         2.ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพคน และการคุ้มครองทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

         1.พัฒนาคนให้มี คุณภาพ คุณธรรม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

         2.ส่งเสริมให้คนมีงานทำ

         3.ปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

         4.การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

         5.ส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีอาจารย์ที่อุทัยฯ ฝากชมมาครับว่าอาจารย์ไปจัดกิจกรรม ยุทธศาสตร์วิจัยที่อุทัยธานี ได้เยี่ยมมาก และยังได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการนำการ์ดเทคนิค อีกด้วยครับ