ผลงานของ มวล. ที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ด้านสถิติ

งานวิจัยไข้เลือดออก

        งานวิจัยนี้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในภาคใต้ของประเทศไทย และทำการเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกบนฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่ทำการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลรายเดือนของปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์  อุณหภูมิสูงสุด  อุณหภูมิต่ำสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย ผลการศึกษาปรากฏว่า อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝน  และความชื้นสัมพัทธ์ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไข้เลือดออกบนฝั่งทะเลอันดามัน ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุด  จำนวนวันที่ฝนตก  และความชื้นสัมพัทธ์ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไข้เลือดออกบนฝั่งอ่าวไทย 

      และในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องไข้หวัดใหญ่ อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้เป็นผลงาน ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายทะเลท้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทย หรืออันดามัน