กระบวนการหาค่านิยมร่วมขององค์การ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สามัคคี โปร่งใส ภูมิใจบริการ ทำงานเป็นทีม

     สืบเนื่องจากบันทึก ค่านิยมร่วม (ขั้นเตรียม)  ของ คปสอ.เขาชัยสน เมื่อถึงวันที่ 29 พ.ย.2548 ก็ได้มีการลงมติ ปรับแต่ง ก่อนเลือกร่วมกันอย่างเป็นฉันทามติ ว่า เราชาว คปสอ.เขาชัยสน เชื่อร่วมกันว่า “สามัคคี  โปร่งใส  ภูมิใจบริการ  ทำงานเป็นทีม” จะนำพาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และก่อให้เกิดสุขภาพวะอย่างแท้จริงได้

     ขั้นตอนการจัดทำค่านิยมของ คปสอ.เขาชัยสน โดยพี่ยุพดี บุญส่ง หรือพี่ดี ได้ทำการรวบรวมสิ่งที่ จนท. คปสอ.เขาชัยสน (ปัจเจกบุคคล) เห็นว่าถ้าจะให้ดีองค์กรนี้ควรจะสร้างความเชื่อที่เป็นค่านิยมร่วมกันว่าอย่างไร เมื่อแยกแยะออกก็ได้ตามที่บันทึกไว้ที่ ค่านิยมร่วม (ขั้นเตรียม) ซึ่งมีทั้งหมด 13 กลุ่มคำ ในเบื้องต้น

     ต่อมาที่ประชุมก็ได้ทำการตัดกลุ่มคำที่เห็นว่าซ้ำซ้อน หรือไม่น่าจะเป็นค่านิยมออกไป เหลือเพียง 10 กลุ่มคำ โดยได้เปิดโอกาสให้อภิปราย แต่งเติมเสริมปรุงแต่ง และนำเสนอขึ้นใหม่ ภายใต้กติกาว่าจะต้องใช้คำหรือความหมายจาก 10 กลุ่มคำนี้ สมาชิกก็ได้นำเสนอขึ้นเป็น 10 ร่างค่านิยมร่วม จากนั้นก็ให้โหวตเสียงกันอย่างสนุกสนาน ทุกคนมีส่วนร่วมหมด (คนนึงโหวตได้ครั้งเดียว) ได้คะแนนโหวต ดังนี้ 

          1. รู้รักสามัคคี ซื่อตรง โปร่งใส ภูมิใจบริการ (5)

          2. รู้รักสามัคคี มีความโปร่งใส ภูมิใจบริการ ทำงานเป็นทีม (12)

          3. สามัคคี โปร่งใส ภูมิใจบริการ วิชาการล้ำเลิศ (3)

          4. โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี (0)

          5. สามัคคี โปร่งใส ภูมิใจบริการ (7)

          6. บริการด้วยใจ บริหารโปร่งใส สร้างขวัญกำลังใจให้ทีม (3)

          7. บริการด้วยใจ สร้างสรรนวัตกรรมใหม่ ซื่อสัตย์โปร่งใส รับผิดชอบต่อองค์กร  (2)

          8. โปร่งใส ภูมิใจบริการ ทำงานเป็นทีม (4)

          9. มุ่งมั่นบริการ ประสานงานเป็นทีม มีความโปร่งใส สร้างขวัญกำลังใจ องค์กรก้าวไกล (2)

        10. บริการดี มีคุณภาพ ผู้รับพอใจ ผู้ให้มีความสุข (3)

     ก่อนที่จะพักเที่ยง เพื่อให้ทบทวนด้วย (อิ่มแล้วอาจจะคิดอะไรออกมาดี ๆ ตามที่ที่ประชุมกล่าว) เมื่อกลับเข้าสู่เวทีตอนบ่ายโมงก็ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ทำกันต่อโดยการนำกลุ่มคำที่ได้คะแนนสูง 3 อันดับแรกมาช่วยกันเรียบเรียงเป็นค่านิยมของ คปสอ.เขาชัยสน ใหม่ได้ดังนี้ครับ

          เราชาว คปสอ.เขาชัยสน เชื่อร่วมกันว่า “สามัคคี โปร่งใส ภูมิใจบริการ ทำงานเป็นทีม” จะนำพาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และก่อให้เกิดสุขภาพวะอย่างแท้จริงได้

     ท่านประธาน คปสอ.ฯ พี่สวาทกำชับไว้แล้วว่าขั้นต้นจะทดสอบถามว่าจำได้ไหมโดยไม่ให้รู้ตัว ระวังนะครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

เก่ง
IP: xxx.90.236.230
เขียนเมื่อ 
“สามัคคี โปร่งใส ภูมิใจบริการ ทำงานเป็นทีม” เยี่ยม ขอชมเชย