สรุปห้องประชาสังคม 2 ธันวาคม 2548

สรุปห้องประชาสังคม 2 ธันวาคม 2548
ณ 14.30 น.
รูปแบบกิจกรรม        แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เน้นความหลากหลายทั้งพื้นที่และอาชีพ
                        แต่ละกลุ่มมี คุณอำนวย คุณลิขิต ประจำกลุ่ม
                             โดยคุณลิขิตมี 2 คน คือ จดประเด็น 1 คน  จดละเอียด 1 คน
                             (ทีมทำงานเป็นกลุ่มเกษตรปลอดสาร จ.พิจิตร)
ผู้เข้าร่วม                 ประมาณ 50 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ            ครูสุรินทร์, ลุงประยงค์, แม่ทองดี
คำถามสำคัญ           ทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดสารอย่างไร
                             ขยายเครือข่ายอย่างไร
การนำเสนอ             เริ่มจากให้เล่าความสำเร็จของตนเอง (หนี้สินลดลง, ครอบครัว
อบอุ่น, สิ่งแวดล้อมดี, เกิดกลุ่มทำงาน ฯลฯ)
                             จุดเปลี่ยนแปลง (
                             กระบวนการเรียนรู้ (ทดลองทำจริง, เรียนรู้จากปราชญ์, กิจกรรมสร้าง
แรงบันดาลใจ, ฯลฯ)
                             องค์ความรู้ (การเกษตร, การจัดการเครือข่าย, บัญชีฟาร์ม, บัญชี
ครัวเรือน, ฯลฯ)
อุปสรรค (ครอบครัวไม่เข้าใจ, ขาดความมั่นใจ, การจดบันทึก,
ภาครัฐไม่เห็นความสำคัญ ฯลฯ)
                             เครือข่ายพันธมิตร (ระดับนโยบาย, สคส., สสส., องค์กรอิสระ, ฯลฯ)
AAR                3 คำถาม (Card Technique)
                             มาวันนี้ได้อะไร (กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การจัดการความรู้ใน
องค์กรหลากหลาย, เข้าใจสังคมไทย, ช่องทางการจัดการ
เครือข่าย ฯลฯ)
                             อยากจะกลับไปทำอะไร (เผยแพร่แนวคิด, ทำเกษตรแบบพอเพียง,
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน, ทำแผนที่คนดี ฯลฯ)
          ถ้าจะจัดแบบนี้อีกปีหน้า มีข้อเสนอแนะอะไร (จัด
แลกเปลี่ยนเป็นวง, จัดระดับภูมิภาค, จัดต่อเนื่อง ฯลฯ)
จุดเด่นของกิจกรรม   ทุกคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนความรู้สึก ความคิด น่าจะ
เกิดเครือข่ายได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)