ข้าพเจ้านางบุศรา   มุขธระโกษา ตำแหน่งครู คศ .2 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นครู สอนประจำชั้นปีที่ 1/1 ข้าพเจ้า ได้ใช้วิธีดำเนินการสอนดังนี้

1.    สนทนาโดยการใช้แผนภูมิรูปสระเดี่ยว ฝึกอ่านออกเสียงรูปสระเดี่ยว จนครบทุกสระก่อน

2.    ฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะตั้งแต่ ก ไปจนถึง ฮ

3.    ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตั้งแต่ กไป จนถึง ฮ

4.    ฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคำ จากบัตรคำ และพร้อมทั้งเขียนคำ ที่ประสมแต่ละสระเพราะว่าเด็กนักเรียน ป.1 เกิดพัฒนาการเรียนรู้ ใฝ่เรียนขึ้น ข้าพเจ้าจึงเสริมแรงด้านการให้ฝึกต่ออีกคือ เริ่มมีตัวสะกดจากมาตราแม่กก แม่กง ไปเรื่อยๆ จนครบทุกมาตราโดยเด็กไม่รู้สึกตัว

5.    ครูผู้สอนเองก็ให้คำชมเชยทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเมื่อเด็กอ่านถูกต้อง ตัวผู้เรียนเองก็ยิ้มแย้มเมื่ออ่านถูกต้องเด็กเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน อย่างไม่รู้สึกตัวเบื่อกับวิชาที่เรียน และขอย้ำว่า การสอนเด็ก  1 ที่มีปัญหาต้องรู้จักเอาใจใส่คอยประคับประคองดูแลสม่ำเสมอไม่ใช่วิธีการติว่าเด็กมีปัญหา มาก เพราะมันจะมีทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อนปะปนกัน