สรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้คำว่า "การรักษาราชการแทน" กับคำว่า "การรักษาการในตำแหน่ง"

สรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้คำว่า “การรักษาราชการแทน”

กับคำว่า “การรักษาการในตำแหน่ง”

1. การรักษาราชการแทน ตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 บัญญัติไว้ว่า

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้”

(หมายเหตุ อำนาจการแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอำนาจการแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ 291/2547 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547 )

ตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 บัญญัติไว้ว่า

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้”

2. การรักษาการในตำแหน่ง ตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติไว้ว่า

 

ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตำแหน่งนั้นได้”

จากบทบัญญัติในมาตรา 53 และ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 สรุปได้ว่า การรักษาราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง คือการแต่งตั้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในอีกตำแหน่งหนึ่ง ดังนี้

1. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่าง

2. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

ปัญหาว่า เมื่อใดจะใช้คำว่า “รักษาราชการแทน” หรือ “รักษาการในตำแหน่ง” เมื่อกลับไปดูบทบัญญัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ใช้ถ้อยคำว่า “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ” ตามนัยดังกล่าวก็คือต้องไปพิจารณาดูก่อนว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กำหนดไว้ว่าตำแหน่งใดบ้างที่ทางกฎหมายกำหนดให้ “รักษาราชการแทน” ได้ ดังนี้

  1. ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี
  3. ตำแหน่งปลัดกระทรวง
  4. ตำแหน่งเลขาธิการ
  5. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
  6. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  7. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่งที่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้กำหนดให้มีการรักษาราชการแทนในตำแหน่งไว้ กรณีนี้ต้องใช้ “รักษาการในตำแหน่ง” ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เป็นต้น

------------------------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุบความรู้เกี่ยวกับการใช้คำว่า "การรักษาราชการแทน" กับคำว่า "การรักษาการในตำแหน่ง"

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มบริหารงานบุคคล#aya2

หมายเลขบันทึก: 83505, เขียน: 12 Mar 2007 @ 15:46 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ดีมากได้ความรู้ค่ะ

อังคณา ต่อติด
IP: xxx.207.165.59
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะกำลังข้องใจการใช้คำดังกล่าวอย่พอดีคะ

Moo
IP: xxx.87.143.50
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเข้าใจมากๆเลยครับ ขอบคุณคัรบ

ปณิทัต
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ผอ สถานศึกษา ไปราชการชั่วคราว จะ ใช้คำ รักษาการในตำแหน่ง  หรือรักษาราชการในตำแหน่งดีครับ