กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นเหตุผล รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง มียุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง และสังคมคุณธรรม ขณะที่ภาคประชาชนได้มีการจัดระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การจัดระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นโดยภาคประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คือ 1)มีการเชื่อมโยงขยายผลทั่งประเทศ 2)มีการประสาน เรียนรู้ เชื่อมโยงระหว่างระบบสวัสดิการชุมชนกับระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างเกื้อกูล กระทรวงพม.จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจำนวน22 คน โดยมีรมต.เป็นประธาน และผอ.พอช.เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้1)ประสานความร่วมมือ พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น2)ประสานกับระดับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับและการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนให้เชื่อมโยงและเกื้อกูลกับระบบการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น3)ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและขยายผลให้ครอบคลุมชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ4)สนับสนุนการจัดหางบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น5)กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น6)แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน อปท. ผู้ทรงคุณวุฒฺและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง7)แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างใตอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย8)ทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นคำสั่งลงวันที่28 ก.พ.2550 โดย รัฐมนตรีพม.