ทีมงานภายใต้โครงการ(คลีนิก)สมุนไพรต้านโรคไร้รัฐ เพื่อหว่านกล้ารักษาโรคไร้สัญชาติ
:  บนผืนป่าแก่งกระจาน  :

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง / บทบาท

หมายเหตุ

ภาพบุคคล

1. น.ส.รุจิราพร                โชคพิพัฒน์พร  (นุช) รับผิดชอบโครงการ/ ประสานงานโครงการ ผู้ประสานงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. นายพัชรพล  พูลลัด    (มนต์ชัย-เซบุแฮ) เจ้าหน้าโครงการฝ่ายประสานงานชุมชน / ข้อมูลชุมชน เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาฯผู้นำธรรมชาติ (อดีตผู้ใหญ่บ้านสวนทุเรียน)  
3.  นายณรงค์  นาพัว  (รงค์) เจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายกิจกรรมภาคสนาม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ / ปฏิคม  
4. นางอารยา   รักชาติ  (ติ๋ม) อาสาสมัครโครงการผู้ช่วยฝ่ายงานชุมชนและข้อมูล ผู้จัดการ(บ้าน)ศูนย์ฯอาสาสมัครจากชุมชนบ้านโคนมพัฒนา(ห้วยแห้ง)  
5. นายขอไข่         ปัญญาหาญ (ไข่) อาสาสมัครโครงการผู้ช่วยฝ่ายงานภาคสนาม อาสาสมัครจากชุมชนบ้านป่าละอู  
6. น.ส.สมมาศ               เอกโยธินสกุล (เอ๋) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / บริหารจัดการงบประมาณโครงการฯ อดีตผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสถาบันโพธิยาลัย  มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกภายใต้การสนับสนุนของ สกว.  
7.น.ส.ธันยรัชต์          บุญเทียมทัด (ไข่มุก) อาสาสมัครฝ่ายดำเนินการกรณีกลุ่มเป้าหมายสามารถแก้ไขสถานะทางทะเบียนได้เลย ลูกจ้างชั่วคราวงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนอำเภอหัวหิน  
8. ประกาศรับอาสาสมัครประจำโครงการ  (บรรณารักษ์ ประจำห้องเรียน) งานฝ่ายบันทึก/ข้อมูลโครงการ