วันก่อนเล่ารายละเอียดโครงการไปแล้ว วันนี้เรามีภาพกิจกรรมครั้งที่1 มาเผยแพร่ค่ะ

กิจกรรมครั้งที่เป็นการจัดอบรมเรื่อง โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ตรวจสุขภาพ อาหารและการออกกำลังกาย ระยะเวลา 2 วัน วันแรกมีกิกรรมดังนี้ ดังนี้

1. ประเมินความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมน้ำหนักและพฤติกรรมสุขภาพ  ด้านการบริโภคอาหาร  การออกกำลังกาย  ก่อนเข้าร่วมโครงการ

2. ประเมินภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่  : ตรวจสุขภาพ    ตรวจสมรรถภาพทางกายตามโปรแกรม  และถ่ายรูปก่อนเข้าร่วมโครงการ

3.บรรยายวิชาการ