แผนการวิจัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (พ.ศ. 2545-2549)

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สำหรับในภาพรวมทั้งหมด จะมีชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ประมาณการเบื้องต้นคาดว่าใช้งบประมาณรวม 13,798 ล้านบาท

     ผมมีข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) www.nrct.net ขอนำมาบันทึกไว้เพื่อรอเปรียบเทียบกับ แผนฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2550-2554) ที่จะมีขึ้นอีกไม่นาน ดังนี้ครับ

     แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549) เป็นผลจากการแปลงนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) สู่การปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการจัดทำต่อเนื่อง หลังจากที่นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 แล้ว โดยเป็นชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ เฉพาะด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 10 ชุดโครงการ รวมงบประมาณ 2,051.3 ล้านบาท ได้แก่

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภยันตราย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จะช่วยลดอัตราการป่วย ตาย พิการ จากอุบัติเหตุ เป็นเงินประมาณ 78.2 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะของมนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะช่วยสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสมรรถนะของคนไทย เป็นเงินประมาณ 37.4 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจระบบบริการสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จะใช้สร้างระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความเป็นธรรมและจริยธรรม เป็นเงินประมาณ 275 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับสมุนไพร มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นเงินประมาณ 157.6 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับโรคเอดส์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับควบคุม ป้องกัน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นเงินประมาณ 140 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับควบคุม ป้องกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อ เป็นเงินประมาณ 459.4 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับโรคไม่ติดเชื้อ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จะช่วยลดการป่วย ตาย เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคไม่ติดเชื้อ เป็นเงินประมาณ 392 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับชุดวินิจฉัยโรค มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชุดวินิจฉัยโรค และส่งเสริมการผลิตชุดวินิจฉัยโรคภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นเงินประมาณ 315 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มคุณภาพยา และผลิตยาในประเทศ เพิ่มการพึ่งตนเองทางด้านยา และเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน เป็นเงินประมาณ 167.6 ล้านบาท

          ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเงินประมาณ 29.1 ล้านบาท

     สำหรับในภาพรวมทั้งหมด จะมีชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ประมาณการเบื้องต้นคาดว่าใช้งบประมาณรวม 13,798 ล้านบาท คือ
          - ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 12 ชุดโครงการ รวมงบประมาณ 7,888.6 ล้านบาท
          - ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 6 ชุดโครงการ รวมงบประมาณ 1,218 ล้านบาท
          - ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติด้านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ชุดโครงการ รวมงบประมาณ 2,640.1 ล้านบาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)