โบนัส ขรก. เป็นพิษ

โบนัส ขรก.

            เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมานานแล้วว่า ระบบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการไม่เป็นธรรม แต่ ไม่มีใครกล้าโวยวายอย่างเป็นทางการ         มีข้าราชการหญิงกรมสรรพากรรายหนึ่งเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอสำเนาข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548 และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึง 30 กันยายน 2549 จากสำนักงานสรรพากรภาค 6 (คำวินิจฉัยที่ สค 20/2550)   แต่ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่า แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นความเห็นและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายการบังคับบัญชา ตามมาตรา 15 (3) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540            

              คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย รับข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในปีงบประมาณ 2549 ผู้อุทธรณ์ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี จำนวน 1,365.30 บาท เห็นว่า ได้รับเงินรางวัลน้อยกว่าคนอื่น จึงมีหนังสือลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงอธิบดีกรมสรรพากรว่า การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของกรมสรรพากรใช้หลักเกณฑ์ไม่ถูกต้อง  ในการนี้ผู้อุทธรณ์   ได้มีหนังสือจำนวน 3 ฉบับ ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการอุทธรณ์ร้องทุกข์และฟ้องคดีต่อศาล แต่กรมสรรพากรจัดส่งข้อมูลให้บางส่วน ส่วนแบบประเมินผลปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่าเป็นความเห็นและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาตาม                     

            กวฉ. สาขาสังคมเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการด้วย ผู้รับการประเมินจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้รับเงินรางวัลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับผลการประเมินของผู้ประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับการประเมิน ย่อมมีเหตุอันสมควรที่ผู้รับการประเมินจะได้รับทราบรายละเอียดแห่งการประเมินดังกล่าว

            อนึ่ง แม้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีความเห็นของผู้ประเมิน อันถือได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี ลักษณะเป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐ แต่ก็มิใช่บทบัญญัติที่ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นโดยเด็ดขาด เมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นควรให้เปิดเผยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2548 และ 2549 ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการอื่นผู้แทนกรมสรรพากรชี้แจงว่าได้เปิดเผยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ยังไม่ได้รับย่อมมีสิทธิขอใหม่ได้

                           มติชน (คอลัมน์ข้าราษฎร)   6  มี.ค.  50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#โบนัส

หมายเลขบันทึก: 82171, เขียน: 06 Mar 2007 @ 10:57 (), แก้ไข: 26 Apr 2012 @ 19:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)