(23)

 

 

 

การรู้เท่าทันการสื่อสาร : วิชาความรู้ / วิชาชีวิต

ทักษะการรู้เท่าทันการสื่อสาร เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการรู้เท่าทัน ทักษะการรู้เท่าทันเป็นส่วนหนึ่งของ ทักษะชีวิต ทักษะชีวิต ก็เป็นชุดหนึ่งของความสามารถ ที่จะทำให้เกิด “ การดำรงชีวิตที่ดี และความเป็นมนุษย์ที่ดี”

การฝึกทักษะการรู้เท่าทันการสื่อสาร ในกระบวนการเรียนการสอน จะเกิดเป็นรูปธรรมได้เมื่อผู้สอนและผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการดำรงชีวิตที่ดีในวันหน้า

ถามว่า “ ความรู้เรื่องการดำรงชีวิตที่ดี และความเป็นมนุษย์ที่ดี ควรจะมีอยู่ในวิชาอะไรบ้าง?"


ตอบโดยอุดมคติได้ว่า ความรู้เรื่องการดำรงชีวิตที่ดี และความเป็นมนุษย์ที่ดี ควรจะมีอยู่ในทุกวิชา สามารถสอดแทรกให้ซึมซับได้ในทุกวิชา

การฝึกทักษะการรู้เท่าทันการสื่อสาร มิใช่การสอนวิชา แต่เป็นการ    “สอนคนให้รู้จักคิด สอนให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี และความเป็นมนุษย์ที่ดี ” ........เป็นการสอนให้เกิด”....ความตระหนัก....”

ดังนั้น จะสอนอยู่ในวิชาใดก็ได้ ตัววิชา...มิได้เป็นปัญหาเลย