สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดให้้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารเป็นครั้งแรก หลักจากที่มีแต่แต่งตั้งมานานแล้ว ปรากฎว่ามีรองผู้อำนวยการและครูที่มีคุณสมบัติครบตามที่ พ.ร.บ กำหนด มาสมัครประมาณ 778 คน และมีการสอบคัดเลือกแบ่ง การสอบออกเป็น 2 ภาค คือภาค ก และภาค ข. ผลการสอบภาค ก สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ เป็นแนวการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริหารและความรู้เกี่ยวกับนโยบายใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการสอบ และได้ประกาศผล ภาค ก วันที่ 2 มีนาคม2550 นี้ ปรากฎว่ามีผู้้ที่ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนมากกว่า 60 % จำนวน 28 คน มีสิทธิ์ไปสอบ ในภาค ข ต่อไป ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ผูู้้็อำนวยการคนใหม่ทั้ง 28 คนด้วยครับ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่าน อย่าท้อครับพยายามต่อไป ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้นครับ หรือไม่ก็คิดว่า Whatever will be, will be